Skip to Content
این مجموعه كه در ادامه و جایگزین مجموعه صدای ماندگار و توسط گروه اطلاع رسانی منابع دیداری و شنیداری در اداره كل اطلاع رسانی و ارتباطات تهیه شده است. هدف از تهیه این مجموعه اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای مربوط به تاریخ شفاهی و ارائه برخی اطلاعات مفید دیگر در این زمینه است.

یادآور بخش دیگری است كه به منظور یادآوری مناسبت هایی نظیر تولد و یا فوت بزرگانی كه مصاحبه تاریخ شفاهی با آنها در سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران انجام و به ثبت رسیده، تهیه شده است.

دی

در حال گردآوری محتوا 

بهمن

در حال گردآوری محتوا