معرفی مجموعه های گروه اطلاع رسانی منابع دیداری- شنیداری: مجموعه مصاحبه با فعالان سياسی پيرامون ملی شدن صنعت نفت در سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران ويژه 29 اسفند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۴:۴۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - ۱۴:۴۲:۱۶
معرفی مجموعه های گروه اطلاع رسانی منابع دیداری- شنیداری: مجموعه مصاحبه با فعالان سياسی پيرامون ملی شدن صنعت نفت در سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران ويژه 29 اسفند

مجموعه مصاحبه با فعالين سياسی پيرامون ملی شدن صنعت نفت كه از سال 1373 به همت اداره آرشيو شفاهی (و هم اكنون با تلاش گروه اطلاع رسانی منابع ديداری ـ  شنيداری سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران) به انجام رسيده - دربردارنده مصاحبه با شخصيت هايی نظير: مهندس عزت‌الله سحابی، اميرشاپور زندنيا، ابوالفضل قاضی شريعت‌پناهی، منوچهر بهنام، علی‌اكبر بهمنش، حبيب‌الله پيمان، محمد وارسته، اصغر اصغرزاده پارسا، علی‌اكبر معين‌فر، هاشم صباغيان، محمود شروين، جواد صدر و نصرت‌الله خازنی است. 

از جملة موضوع های مطرح شده در اين مصاحبه ها، می توان موارد زير را برشمرد:
ايران، انگليس، روابط خارجی، وزارت امور خارجه ايران، محمدرضا پهلوی، دوره هفدهم مجلس شورای ملی، علی شايگان، دوره پهلوی، كميسيون نفت مجلس شورای ملی، نفت، باقر كاظمی، دكتر محمد مصدق، احزاب، حزب ايران، قيام سی تير، نهضت مقاومت ملی ايران، دموكراسی، راديو، حسين مكی، حسن تقی‌زاده، كودتای 28 مرداد 32، زندان وزندانيان، زندانيان سياسی، اميرعباس هويدا، جبهه ملی ايران، نهضت آزادی ايران، احزاب سياسی ايران، مجلس شورای ملی، شمس‌الدين جزايری، ايلات و عشاير، نفت مناقشات ايران و انگليس، نفت قراردادها، ضياء‌الدين طباطبائی، ابوالقاسم كاشانی، حسين فاطمی، روابط خارجی ايران و روسيه شوروی، روابط خارجی ايران و انگليس، احمدآباد، جنگ جهانی دوم، حزب توده، منوچهر اقبال، شركت سهامی نفت ايران و انگليس، خوزستان، استعمار انگلستان، الهيار صالح، جهانشاه صالح، سپهبد علی رزم‌آرا، سازمان بازرسی نخست‌وزيری، اوضاع اجتماعی ايران، اوضاع اقتصادی ايران، احمد قوام، خليل ملكی، محمد دفتری، محمود افشارطوس، ارتش ايران، واقعه نهم اسفند 1331، عبدالعلی لطفی، حسن شمشيری، غلامرضا تختی، نهضت ملی شدن نفت، شيراز، جمعيت آزادی مردم ايران، روشنفكران ايرانی، سوسياليزم، ماترياليزم، حزب برادران، محمد نخشب، جنبشها و قيامهای شيراز، نهضت خداپرستان سوسياليست، روابط خارجی، مهدی بازرگان، حزب پان ‌ايرانيست، مجتبی نواب صفوی، بازاری ‌های تهران، حزب سومكا، داود منشی‌زاده، حزب زحمتكشان ملت ايران، جنبش‌های دانشجوئی ايران، حزب ملت ايران، روزنامه آپادانا، انتخابات مجلس شورای ملي، واقعه‌های مهم تاريخ ايران، ايرج پزشكپور، حسنعلی صارم كلالی، ميدان بهارستان تهران، رضا زنجانی، پليس تهران، تيمور بختيار، روز جهانی كارگر تهران، نشريه آرمان ملت، ملی گرايان ايران، شاپور بختيار، فعاليت‌های سياسی جوانان، اتحاديه كارمندان شركت نفت، ميدان‌های نفتی ايران، نفت فرآورده‌ها و قيمت‌ها، اوپك( سازمان كشورهای صادركننده نفت)، كويت، قيمت نفت، قرارداد كنسرسيوم، فعاليت‌های سياسی روحانيت، قيام سی تير، سفيران ايران، سفارت ايران در امارات متحده عربی، جنگ جهانی دوم، مظفربقائی كرمانی، جمعيت فدائيان اسلام، شمس‌الدين قنات آبادی،  فضل‌الله زاهدی
 اين مصاحبه ها، در اتاق اطلاع رسانی تاريخ شفاهی، در تالارپژوهش اداره كل اطلاع رسانی و ارتباطات، قابل ارائه به اعضای آرشيو می باشد. اتاق اطلاع رسانی تاريخ شفاهی، در ضلع شمالی تالار پژوهش ساختمان آرشيو ملی ايران  قرار دارد.