آشنايی با موسسه : انجمن بین المللی تاریخ شفاهی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۹:۳۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۰:۱۹:۳۶
آشنايی با موسسه : انجمن بین المللی تاریخ شفاهی

 انجمن بين المللي تاريخ شفاهي انجمني حرفه اي است كه قصد دارد  محل اجتماعي براي فعاليت هاي مربوط به حوزة تاريخ هاي شفاهي كه در اطراف جهان تأسيس شده باشد و در بين كساني كه با موضوع مستند كردن تجربه انسان مرتبط هستند، ايجاد همكاري كند.

 اين انجمن برآنست كه شيوة تحقيقي را برانگيزد كه تكنيك و فن تاريخ شفاهي در آن اعمال مي شود و نيز توسعة استانداردها و اصول آن را براي اشخاص و مؤسسه ها و آژانس هاي عمومي و خصوصي كه مسئوليت جمع آوري و نگهداري  اطلاعات تاريخي با كمك فن تاريخ شفاهي در همه صورت هايش را دارند ، ترويج نمايد . 

اين انجمن از طريق كنفرانس هاي بين المللي و شبكه هاي  مشترك و نيز حمايت مؤسسات ملي تاريخ شفاهي، به دنبال پرورش دركي بهتر از ماهيت آزاد و مستقل تاريخ شفاهي و ارزش آن در جهان است.

انجمن بين المللي تاريخ شفاهي در 1996 در يازدهمين كنفرانس بين المللي تاريخ شفاهي در سوئد به صورت رسمي تشكيل شد .  
WWW.IOHANET.ORG