Skip to Content
صدای ماندگار عنوان مجموعه‌ای است كه برای یادآوری یک مناسبت خاص در هر ماه، تهیه شده است. این مجموعه برگرفته از مصاحبه‌های تاریخ شفاهی با شخصیت‌های تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران است. صدای ماندگار را گروه اطلاع رسانی منابع دیداری و شنیداری در اداره كل اطلاع رسانی و ارتباطات، معاونت اسناد ملی تدوین کرده است.