عنوان مقاله پدیدآور مقاله
تسهیل دسترسی به اسناد آرشیو ملی ایران  عزیزی، غلامرضا دریافت
روابط در سامانه های توصیفی آرشیوی؛ شورای جهانی آرشیو ترجمه آناهیتا نظری دریافت
رويكردی سايبرنتيكی به سيستم پاسخگويی تالار پژوهش آرشیو ملی ایران مالمیر، آزیتا دریافت

شناسايی معنايی فراداده های مرتبط با چرخه حيات محصولات

در زمان تكامل الگوها و نمونه ها

برونزمن، جرج ترجمه

زهرا ضرغامی

دریافت
دیدگاه آرشیوداران درباره ارزیابی کاربران: منافع، موانع و الزامات ترجمه محبوبه سادات بیدگلی دریافت
مسئله مالکیت و مالیات اراضی بایر در دوره قاجار محمدی، امین دریافت
استفاده از نقشِ مهرهای شخصی در بازشناسی دوباره شيخ الاسلام های شيراز در دوره قاجار رضائی، اميد دریافت
گزارش فعالیت های تبلیغی یک مبلغ پروتستان در ایران عهد ناصری گودینی، رسول دریافت
مقايسه ويژگی های انواع كاغذ مورد اِستفاده در توليد سند از قاجار تاكنون

محمودی، رقیه -صدیقه روحی-

شهناز بهلولی- فاطمه قدرتی

دریافت
مدیریت حفاظت در کتابخانه ها و آرشیوها: اصول و سياست ها ترجمه شهناز بهلولی دریافت

نقش سازمان های بین المللی فرهنگی در حفاظت از مکتوبات بشری در سوریه

و بررسی ضرورت تشکیل اتحاد كتابخانه های دارای نسخه های خطی اسلامی در جهان

صادق زاده وایقان، علی-

نفیسه سنجی- وحید توسلی

دریافت
کمیته آرشیو انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، از تولد تاکنون بهارلو، فرزانه دریافت
نقدی بر تصحیح کتاب بحرالجواهر فی عل مالدفاتر محمدی، امین دریافت
گزارشی از نمایشگاه های سیار برگزار شده اداره کل خدمات آرشيوی در پاییز 1397 امیری، فریبا- زهرا جاویدی دریافت
عنوان مقاله پديدآور مقاله
مهاجرت و همزيستي قوميت ها در تهران دوره قاجار کوندو، نوبوآکي ترجمه نائوفومي آبه - اميد رضائي دريافت
نسخه خطي منحصر به فرد مثنوي "نقل و صهبا" شريف زاده، اکبر- دکتر علي رفيعي جيردهي دريافت

نقش فرهنگي و هنري نسخه هاي خطي اسلامي در گفت وگو و ديپلماسی فرهنگی در قاره آسيا با تأکيد بر منطقه اکو

صادق زاده وايقان، علي - اعظم نجفقلي نژاد ورجوی دريافت

معرفي اسنادي درباره مطالبه سنوات خدمت مهام الدوله موجود در آرشيو اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمي قوه قضاييه

فريدي، زهرا دريافت
تشکيلات و آداب ديپلماتيک در ايران، از آغاز قاجار تا پايان دوره ناصري رسولي، ندا دريافت
تأملي بر مفهوم مهاجرت داده در روند سازگاری با تحول فنّاوری های کتابخانه ها و آرشيوها رضوي، سحر- عباس رفاهي- دکتر اميررضا اصنافي دريافت
تجزيه و تحليل محتوايي مهريه در عقدنامه هاي دوره ناصري با تکيه بر اسناد آرشيو ملي شکري، رقيه دريافت
تحليل نشانه هاي خطي کتيبه هاي ايلامي و ارتباط آن با خطوط لايقرايي در اسناد دوره اسلامي عابددوست، حسين دريافت
جايگاه آرشيو ملي جمهوري اسلامي ايران در نقشه راه خدمات دولت الکترونيک مالمير، آزيتا دريافت

چالش هاي مديريت سوابق در قرن بيست ويكم؛ كارگروه بررسي سوابق قانونی، شورای ملي هماهنگي تجارت الكترونيكي

ترجمه: زهرا ضرغامي دريافت
رساله اي در قواعد و احترامات نظامي دوره قاجار الياسي، سحر دريافت
آرشيويست ها و نقش آ نها در گويا سازي اسناد آرشيوي حسن آبادي، ابوالفضل دريافت
گزارشي از نمايشگاه هاي سيار برگزار شده ادار ه کل خدمات آرشيوی  تابستان 1397 اميري، فريبا - حميده بختياري دريافت
مديريت بحران در کتابخانه ها و آرشيوها متيوز، گراهام ترجمه: شهناز بهلولي ريزي دريافت
عنوان مقاله پدیدآور مقاله
اسیدزدایی با کربنات هیدروژن کلسیم (بی کربنات) روچون، ورونیکیو - اولفا بلهاج؛ ترجمه: فرشته ابراهیمی دریافت
تدوین راهبرد مدیریت اسناد الکترونیکی : تجربه دولت مالزی (2) انتهائی، علیرضا دریافت
خدمات علمی و فرهنگی لطفعلی صورتگر بر اساس اسناد تاریخی رسولی، ندا دریافت
دانش مرجع آرشیوی ترجمه: محبوبه سادات بیدگلی دریافت
درآمدی بر تعیین اصالت در نسخه های خطی کریمی، شهلا - فریبا فرزام دریافت
راهبردهای نگهداری رقمی از منابع رقمی آرشیوی (مطالعه موردی: کتابخانه های دانشگاهی شهر قزوین و مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان قزوین) مهرعلیان، زکیه - دکتر سعید غفاری دریافت
روز اسناد ملی و میراث مکتوب عزیزی، غلامرضا دریافت
سرتیپ میرزا نظام الدین خان نظام الممالک (گمگشته ای در تاریخ رجال دولتی و فرهنگی عصر قاجار) پورحسن، نیایش دریافت
گزارشی از نمایشگاه های سیار برگزار شده اداره کل خدمات آرشيوی (گروه ارتباطات آرشیوی) بهار 1397 امیری، فریبا- زهرا جاویدی دریافت
گزارش برگزاری مراسم بزرگداشت روز اسناد ملی و ميراث مكتوب   دریافت
گزارش شش نشست بهاری پژوهشکده اسناد   دریافت
"الزامات الگو برای سامانه های پیشینه، استاندارد مورک 2010" کرمی، مینا دریافت
معرفی نسخه خطی شاهنامه قاجاری در ماتناداران کریمی، مجید دریافت
میراث علی اکبرخان نقاشباشی (مزین الدوله) در آموزش، فرهنگ و هنرهای نوین ایران رسولی پور، مرتضی دریافت
عنوان مقاله پدیدآور مقاله
گزارشى از نمايشگا ه هاى سيار برگزا رشده ادار ه كل خدمات آرشيوی (گروه ارتباطات آرشيوى) اميرى، فريبا و حميده بختيارى دریافت
تنظيم و توصيف آرشيوى: آنالوگ به رقمى تابش، ميترا دریافت
راهنمای انتخاب كاغذ با ماندگارى بالا كارگروه تدوين شيو ه نامه هاى آرشيوى دریافت
حمله قواى جمهورى انقلابى جنگل به مازندران نورى، مصطفى دریافت
مقدمه اى بر پژوهش درباره ميرزا كوچك خان جنگلى در منابع سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران كسائى، على دریافت
تأثير جنبش جنگل بر تاریخ نگارى توده اى ايران پناهی، عباس دریافت
تحليل جامعه شناختى نهضت جنگل بر مبناى نظريات تغييرات اجتماعى كناررودى، قربانعلى دریافت
گزارش همايش نكوداشت نود و ششمين سالگرد شهادت ميرزاكوچك خان با عنوان « ميرزا كوچك خان در آينه اسناد ملى ايران» کسائی، علی دریافت
معرفى اسنادى درباره مطالبه حقوق تقاعد اجلا ل السلطنه از آرشيو ادار ه كل اسناد و امور مترجمان قو ه قضائيه با تكيه بر سندى از مظفرالدین شاه نوبخت، فاطمه دریافت
جايگاه سند در بازسازی تاريخ ايالاتِ فاقد تاری خنگاری؛ مطالعه موردی كرمانشاهان دوره قاجار مطلبى، مطلب دریافت
ملك الشعراء بهار، سياست ورزى اديب، يا اديبى سياستمدار سعيدى، حوريه دریافت
تأثير اوضاع فرهنگى، علمى-آموزشى ايران عهد قاجاريه و پهلوى اول بر تأسيس و توسعه كتابخانه ملى ايران عسگری، پریسا دریافت
بررسى ادغام سازمان اسناد ملى ايران و كتابخانه ملى ايران ( ٣): ارزيابى شخصيت حقوقى ميزا ندار، شيرين و اسدالله ياورى دریافت
بررسى ديدگاه دانشجويان علم اطلاعات درباره آرشيو معرفت، رحمان دریافت
تدوين راهبرد مديريت اسناد الكترونيكى : تجربه دولت مالزى ( ١) انتهائى، عليرضا دریافت
سه دانشنامه عزیزی، غلامرضا دریافت
عنوان مقاله پدیدآور مقاله
گزارشی از نمایشگا ه های سیار برگزا رشده ادار ه کل خدمات آرشيوی (گروه ارتباطات آرشیوی) امیری، فریبا و زهرا جاویدی دریافت
گزارشی از دومین همایش بین المللی آرشیوی جغرافیای عثمانی ترجمه و تدوین: نسرین نگاهبان دریافت
گزارش برگزاری همایش ملی بازتاب و پیامدهای معاهدات گلستان و ترکمانچای سلطانی احمدی، مجتبی دریافت
گزارش برگزاری همایش زندگی، زمانه، کارنامه و خاندان فروغی تفرشی، سیدمجید دریافت
گزارش دو نشست تخصصی نسخ خطی و اسناد تاریخی در دانشگاه تهران شیخی، کیانوش دریافت
ادبیات تاریخی و دیوانسالاری ایران اسفندياری، فاطمه دریافت
مدیریت راهبردی عملکرد آرشیو ملی جمهوری اسلامی ایران نظری، آناهیتا دریافت
ضدعفونی کردن مدارک آرشیوی با استفاده از اسانس آویشن، پوشش نانو ذرات نقره و پلاسما با دمای پایین نویسندگان: کاتارینا پیتزاک و همکاران دریافت
ردپای بیگانگان بر اقتصاد و تجارت ایران، با نگاهی بر صنعت زهتابی (مبتنی بر اسناد) ابوذرجمهری، مهستی دریافت
بررسی ادغام سازمان اسناد ملی ایران و کتابخانه ملی ایران (2): تاريخچه و ساختار ميزا ندار، شيرين و اسدالله یاوری دریافت
آرشیو سازی وب حکیم زاده، ریحانه دریافت
الزامات كاركردی سامانه اسناد الكترونكيی (با نگاهی به آرشیو رقمی در مرکز اسناد آستان قدس رضوی) ژیان پور، حمید دریافت
فراهم آوری نسخه های خطی در کتابخانه ملی ایران (1379 - 1383) صادق زاده، علی و ایقان دریافت
سوگنامه ایرا ن شناسِ تاریخ پژوه سعیدی، حوریه دریافت
سخن نخست: آری، مرد نکونام نمیرد هرگز عزیزی، غلامرضا دریافت
عنوان مقاله پدیدآور مقاله
گزارشی از نمایشگاه های سیار برگزار شده اداره کل خدمات آرشیوی (گروه ارتباطات آرشیوی) تابستان 1396 امیری، فریبا - حمیده بختیاری دریافت
معرفی کتاب «ذخیره سازی سوابق بر مبنای استاندارد رهنمودهای آرشیو ملی استرالیا» مرتجائی، سوده دریافت
معرفی کتاب «بانو ضیاء السلطنه: خوشنویس قاجاری تبار» سعیدی، حوریه دریافت
آرشیو و اسناد: نشریه انجمن آرشیو و اسناد انگلیس و ایرلند تابش، میترا دریافت
معرفي آرشيو دايره رياست تاريخ نظامي و مطالعات استراتژيک ستاد کل ترکيه نگاهبان، نسرین دریافت
حفاظت و نگه داری اصولی از کتابخانه و مجموعه های آرشيوی باقری، فریماه دریافت
دستورالعمل های نگه داری آرشيوی ترجمه فرشته ابراهیمی دریافت
بررسی تاثير آهارهای نشاسته گندم و نشاسته برنج بر زردشدگی اوراق نسخ خطی تاريخی آزادی بوياغچی، مهرناز - مصطفی خواجه محمدی و عباس عابد اصفهانی دریافت
سر پل ذهاب، هديه جاده عتبات جغرافيای تاريخی شهر سر پل ذهاب در دوره قاجار قنبری، صباح - صباح خسروی زاده دریافت
کتابچه محاسن و معايب ديوان استيفاء: تلاش حکومت قاجار براي اصلاح ماليه در دوره ناصری محمدی، امین دریافت
بررسی خدمات ژنرال پروسکی در محاصره هرات مهدی زاده، احسان - اکبر شریف زاده دریافت
دخل و خرج و اقدامات انجمن بلدی انزلی بر اساس اسناد آرشيوی کناررودی، قربانعلی دریافت
تدوين «اصلاح نامه جنگ ايران و عراق/ دفاع مقدس»؛ ضرورتی برای سازماندهی مدارک و ارتقاء مطالعات جنگ شمشیرگرها، محبوبه دریافت
بررسی ادغام سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران و کتابخانه ملی ايران با توجه به ساختار اداری، صلاحيت ها و قواعد حقوقی حاکم بر فعاليت ها (1) میزاندار، شیرین - اسدالله یاوری دریافت
ارزشيابی کلان: از تئوری تا عمل ترجمه غلامرضا عزیزی - زهرا ضرغامی دریافت
الگوی راهبرد مديريت دانش در سازمان اسناد ملی (آرشيو ملی) بر اساس مطالعات هانسن مالمیر، آزیتا دریافت
گذری بر آرشيو و نظری بر کتابخانه در سايه تحولات زمانه: چالش روزآمدسازی فعاليت های کتابخانه و آرشيو مهاجر، رضا دریافت
سخن نخست سادات، محمود دریافت
عنوان مقاله پدیدآور مقاله
گزارشی از نمایشگاه های سیار برگزار شده اداره کل خدمات آرشيوی گروه ارتباطات آرشیوی ( بهار 1396) فلاحی، اکبر- امیری، فریبا دریافت
معرفی کتاب کاغذهای اسلامی (بررسی یکی از صنایع باستانی) رسولی، ندا دریافت
دوره جدید فصلنامه اسناد بهارستان عزیزی، غلامرضا دریافت
مطالعات آرشيوی در اروپا مترجم: نسرین نگاهبان دریافت
نگه داری و حفاظت از منابع اطلاعاتی در کتابخانه نیجریه: مفاهیم و چالش ها مترجم: فرشته ابراهیمی دریافت
مدیریت بحران در آرشیو ( الگوها و راهبردها) ژیان پور، حمید دریافت
توصیه هایی برای حفاظت و نگه داری آرشیوی قسمت دوم: توصیه هایی برای حفاظت و نگه داری از اسناد غیرکاغذی مترجم: زهرا ضرغامی دریافت
مهاجرتهای دو سویه ایرانیان و قفقازی ها در دوره معاصر (از 1285 تا 1320 ه.ش.) ملک زاده، الهام دریافت
مبايعه نامه ای به خط تعليق از دوره تيموری ابراهیمیان، محمد صادق دریافت
روزنامچه سفر بختیاری (بازخوانی گزارش سفر جنگی شفيع خان قراباغی به بختياری) کاوسی رکعتی، صمد دریافت
دلایلی برای عدم اعتبار وقفنامه مورخ 1271 ه.ق. رضائی، امید دریافت
خزانه دار امین اقدس منصوری، طیبه دریافت
آرشیو و کاربران معصومی، لیلا دریافت
نقش آرشیوها در اطلاع رسانی و دسترس پذیرساختن اطلاعات برای پژوهشگران؛ چالش های اطلاع رسانی در آرشیوهای ایران احمدی، زهرا دریافت
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در شورای سیاست گذاری و هماهنگی مالکیت فکری وزارت دادگستری پایی، زینب و دیگران دریافت
 رسانه های اجتماعی در آرشیوها: غفلت یا فرصت؟ اصنافی، امیررضا دریافت
عنوان مقاله پدیدآور مقاله
گزارشى از نمایشگاه هاى سیار برگزارشده اداره کل خدمات آرشیوی (گروه ارتباطات آرشیوى) در زمستان 1395 فلاحی، اکبر-امیري، فریبا دریافت
معرفى اداره کل آرشیوهاى دولتى ترکیه نگاهبان، نسرین دریافت
توصیه هایى براى حفاظت و نگه دارى آرشیوى (قسمت اول): توصیه هایى براى حفاظت و نگه دارى از اسناد و مدارك کاغذى مترجم: زهرا ضرغامى دریافت
از ویرانی تا ایجاد امید برای فردا: تلاش برای بازسازی پس از زلزله بزرگ شرق ژاپن مترجم: شهناز بهلولى ریزي دریافت
سواد و سواد آموزى و زند گى عشایرى فجورى، ستاربردى دریافت
تجدد در دوره قاجاریه (با تأکید بر آموزش و پرورش نوین) عسکرى چاوردى، جواد و دیگران دریافت
مهاجران سرزمین طوس (بررسى سند شناسانه طومارى مربوط به مهاجرت آقا على عباس و امامزاد ه محمد فرزندان امام موسى کاظم (ع) ) منصورى، طیبه دریافت
اسناد محرمانه و محرمانگی مضاعف جعفري مذهب، محسن دریافت
محرمانگى اطلاعات د ر کتابخانه ها و آرشیوها فرشید، راضیه دریافت
توسعه، آزمون و ارزیابى جعبه ابزارهاى آرشیوسنجى مترجم: محبوبه سادات بیدگلى دریافت
شرحی بر فراداد ه های توصیف آرشیو، معرفی فراداده«توصیف آرشیو کدگذارى شده» ایرانشاهی، محمد دریافت
خاستگاه، سرشت و هدف سندشناسى مترجم: مهدى داوودى دریافت
اهمیت و کارکرد آرشیوهاى محلى حسن آبادى، ابوالفضل دریافت
عنوان مقاله پدیدآور مقاله
گزارشی از نمایشگا ه های سیار برگزارشده اداره کل اطلاع رسانی و ارتباطات (گروه ارتباطات آرشیوی) در پاییز 1395 فلاحی، اکبر- فریبا امیری دریافت
گزارش همایش ملی صدوهفتادمین سال تأسیس مدرسه دارالفنون و قتل امیرکبیر شمس الدینی، پیام دریافت
معرفی و نقد کتاب: پردازش تصویر در دیجیتال سازی منابع کتابخانه ای و اسناد (با رویکرد کاربردی) گوران اوریمی، کبری دریافت
معرفی مرکز اسناد آستان قدس رضوى احمدی فصیح، صدیقه دریافت
مبارزه با قاچاق میراث مستند؛ یونسکو تقی پور اردشیری، هادی دریافت
فرایند آرشیوی منابع رقمی زاد و رقمی سازی اسناد آرشیوی در آلمان کرتسش مار، رابرت-شهناز بهلولی ریزی (مترجم) دریافت
کتابچه سیاقیه مواجب معلمین و متعلمین دارالفنون در دوره ناصری مقیمی، کبری دریافت
سندی از روابط تجاری اتباع ایران با روسیه در دو سوی دریای مازندران طلوعیان، فریده دریافت
مهدی سجادی آخرین بازمانده از شاگردان کما ل الملک (با تکیه بر اسناد) ابوذرجمهری، مهستی دریافت
نهاد وقف و کارکرد آن در دورۀ سلطنت ناصرالدین شاه (با تاکید بر اسناد آرشیو ملی ایران) مرادعلیان، لیلا دریافت
مِهرنامه ها و جایگاه آن در تاریخ اجتماعی(با معرفی عقدنامه ای از دوره فتحعلی شاه قاجار) مومن فرد، زهرا-زهرا غمی لویی دریافت
امنیت اطلاعات سامانۀ متمرکز نرم افزاری از دیدگاه مدیران مطالعۀ موردی: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد آستان مقدس قم خداد شهری، نیره- پیمان جلیل پور دریافت
( PIM )مدیریت اطلاعات شخصی راک، کلثوم دریافت
آرشیو آثار هنری: حمایت از هنر و آرشیو ویلیامز، کتی- فرناز سربندی(مترجم) دریافت
راهنمای نمایشگاه مجازی کالفاتوویک، مارتین آر، اعظم السادات حسینی(مترجم) دریافت
سخن نخست عزیزی، غلامرضا دریافت
عنوان مقاله پدیدآور مقاله
گزارشی از نمایشگا ه های سیار برگزارشده، ادار ه کل اطلاع رسانی و ارتباطات (گروه ارتباطات آرشیوی) در تابستان 1395 فلاحی، اکبر- امیری فریبا دریافت
فصلنامه علمی – دانشجویی آرشیو دانشگاه الزهرا(س) کرمی، مینا دریافت
معرفی کتاب دستنامه فهرستنویسی توصیفی منابع غیرکتابی کشاورز افشار، منصوره دریافت
معرفی مرکز اسناد آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها–قم خداداد شهری، نیره دریافت
استاندارد آرشيو ملی انگلستان برای مخازن اسنادی حسينی، اعظم سادات دریافت
توليد و حفاظت اسناد در جامعه محلی در بدو شكوفايی عرص مدرن ژاپن مترجم: نائوفومی آبه و اميد رضائی دریافت
اسناد ملی و آسيب های پيش روی آن صادقيان، نادعلی دریافت
بيضاء نخستین روزنامه بروجرد و لرستان گودرزی، محمد دریافت
اسنادی از دکتر علی اکبر سیاسی قاضیها، فاطمه دریافت
اسناد فارسی گرجستان (قرن شانزده تا هجده ميلادی): ابعادی از بررسی زبان شناختی مترجم: محبوبه سادات بیدگلی دریافت
القاب زنان در عرص قاجار (با تکیه بر اسناد آرشیو ملی) ابوزرجمهری، مهستی دریافت
بررسی تحلیلی کارکردپذیری استاندارد تبادل داده توصیف آرشیو رمزگذاری شده EAD برای توصیف محتوایی منابع آرشیوی در آرشیو ملی ایران بهارلو، فرزانه دریافت
طرح تدوین اصطلاحنامه مواد موزه ای کشاورز افشار، منصوره - خسروی، فریبرز دریافت
سخن نخست عزیزی، غلامرضا دریافت
عنوان مقاله پدیدآور مقاله
گزارشی از نمایشگاههای سیار برگزار شده اداره کل اطلاع رسانی و ارتباطات (گروه ارتباطات آرشیوی) در بهار 1395 فلاحی، اکبر - امیری، فریبا دریافت
معرفی مجله آرشیواریا (مجله انجمن آرشیوداران کانادا) ضرغامی، زهرا دریافت
معرفی سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس   دریافت
مدیریت حفاظت و نگهداری: منابع اطلاعات مترجم: نگار رئیس نیا دریافت
دو سند بازیافته از ابرکوه در میان فرمان های ناصرالدین شاه قاجار ابراهیمی پور، مرضیه دریافت
رضاشاه و راهکارهای وی در سلب قدرت از خوانین ایالت جنوب(بختیاری، بویراحمدی و قشقایی) کاوسی ركعتی، صمد- كاظمی، سجاد دریافت
تجدیدنظر در احكام صادره از سوی محاكم دوره قاجار مبتنی بر اسناد آرشیو ملی با توجه به پیشینه تاریخی لطیفی نیا، مهشید دریافت
نظمیه تهران در عصر ناصری (به ریاست کنت دمونت فورت) كریمیان، علی دریافت
بندر شهسوار به روایت اسناد در عهد سپهسالار تنکابنی شورمیج، محمد دریافت
ضرورت ساماندهی فیزیكی و الكترونیكی اسناد آرشیوی برای ایجاد یكپارچگی و هماهنگی درذخیره سازی و دستیابی به اطلاعات کرمی، مینا دریافت
استخراج، ادغام و تقویت موجودیت برای حفظ و نگهداری محتوای وب اجتماعی صورت جلسه دومین كارگاه بین المللی آرشیوهای رقمی معنایی (SAD 2012) مترجم: اعظم السادات حسینی دریافت
سخن نخست عزیزی، غلامرضا دریافت
عنوان مقاله پدیدآور مقاله
گزارش سی و سه نشست تخصصی عزیزی، غلامرضا دریافت
همايش گذار از قاجار به پهلوی دبیرخانه همایش دریافت
گزارش همایش ملی «مهر شناسی ایرانی (دوره اسلامی)»تهران: پژوهشکده اسناد، 5 اسفند 1394 جعفری مذهب، محسن دریافت
معرفی پژوهشنامه مطالعات اسنادی و آرشیوی کناررودی، قربانعلی دریافت
آرشیو ملی سنگاپور خوش مشرب، سهیلا دریافت
راهنمای ذخيره سازی اسناد عمومی برای مراكز اسنادی و آرشيوی مترجم: زهرا ضرغامی دریافت
مسائل پیش رو در مدیریت طولانی مدت منابع رقمی مترجم: نگار رئیس نیا دریافت
روابط فرهنگی ایران و رومانی بر پایه اسناد آرشیو ملی ایران ملک زاده، الهام دریافت
مهاجرت بازیابگرهای آرشیو به سمت ایکا- اتم معصومی، لیلا دریافت
بررسی خط مشی های مدیریت پست الکترونیکی آرشیوهای ملی کشورهای منتخب: ارائه سیاهه پیشنهادی برای آرشیو ملی ایران خدادادشهری، نیره دریافت
رهنمودهايی پيرامون مديريت اسناد الکترونیکی«مديريت پست الکترونیکی» مترجم: رضا مهاجر دریافت
آزاد سازی و دسترسی به اسناد عزیزی، غلامرضا دریافت
عنوان مقاله پدیدآور مقاله
نگاهی به نشریات آرشیوی میرقاسمی، زهرا- مدیحه اسفندیاری پور دریافت
سرگذشت موزه نوری، مصطفی دریافت
معرفی و نقد کتاب ناصرالدین شاه قاجار و نقاشی ثنایی راد، علی دریافت
معرفی مرکز اسناد و ترویج دانش پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی و نظام جامع اسنادی ناجا مرکز اسناد و ترویج دانش دریافت
فن شناسی و آسیب شناسی کتاب چاپ سنگی«طوفان البکاء فی مقاتل الشهداء» بهلولی، شهناز- طاهره ملامحمدی - رضا وحیدزاده- اعظم سهیلی پور دریافت
حفاظت از منابع آرشیوی: بهره گیری از رقمی سازی و ریزفیلم امیری پری، ربابه دریافت
ناصرالدین شاه: دیکتاتور یا سیاست ورزی در میان زورمداران سعیدی، حوریه دریافت
کاربری عمارت چهلستون به روایت منابع و اسناد تاریخی صالحی، کوروش- سمانه عسگری دریافت
زمینه و کشف آرشیو: تجدید نظر در تنظیم و توصیف برای عصر رقمی غمی لویی، زهرا- زهرا مومن فرد دریافت
معرفی نرم افزار مدیریت اسناد الکترونیکی جوو ضرغامی، زهرا- غلامرضا عزیزی دریافت
آیا به فراداده نیاز داریم ؟ بررسی برخط در آرشیو آلمان حسنی، اعظم السادات دریافت
بهره برداری از شبکه های اجتماعی در آرشیو ها خداداد شهری، نیره دریافت
بنیان موفقیت سازمانی در آرشیو معصومی، لیلا دریافت
 آرشیو چیست ؟ عزیزی، غلامرضا دریافت
عنوان مقاله پدیدآور مقاله
همایش دولت الکترونیک و مدیریت اسناد عزیزی، غلامرضا دریافت
روزگار بی قراری، مازندران و گرگان در اشغال ارتش سرخ رسولی، ندا دریافت
نشریه علوم آرشیوی حسینی، اعظم السادات دریافت
معرفی آرشیو موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران فراستی، رضا دریافت
مستند نگاری حفاظت و مرمت یک جلد قرآن خطی نفیس دوره صفویه ملکیان، حمید-فاطمه قدرتی- رقیه محمودی دریافت
تبیین مدل انباره رقمی (دیجیتالی) قابل اعتماد و نقش آن در برنامه حفاظت رقمی همت زاده، فاطمه دریافت
نگاهی به فعالیت های اجتماعی زنان در دوره دوم قاجاریه (بررسی موردی تهران) قاسمیان، سلمان- مصطفی ملایی دریافت
تحولات نیروی نظامی ایران از آغاز جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم دهقان نژاد، مرتضی- ظریفه کاظمی دریافت
داستان فراخوانی صدراعظم معزول به تهران جعفری مذهب، محسن دریافت
مفهوم فوندهای آرشیوی در عصر پسا - تملک : فرضیه، چالش ها: و راه حل ها کوک، تری- رضا مهاجر (مترجم) دریافت
اصول دسترسی به آرشیو : شورای جهانی آرشیو ضرغامی، زهرا دریافت
سخن نخست عزیزی، غلامرضا دریافت
عنوان مقاله پدیدآور مقاله
گزارش برگزاری همایش «ایران و جنگ جهانی اول: یکصدمین سال نقض بی طرفی ایران در جنگ جهانی اول» نگاهبان، نسرین دریافت
معرفی مجله انجمن دوستداران آرشیو (مگنا) ضرغامی، زهرا دریافت
معرفی کتاب «آموزش مدیریت اسناد الکترونیکی» کسائی، علی دریافت
پژوهشی بر جایگاه شیلات شمال در مناسبات ایران و روسیه در عصر قاجار با تکیه بر اسناد آرشیوی حسینی، رحمان دریافت
مستندنگاری یک جلد قرآن خطی متعلق به سال 1295 بهلولی، شهناز- عبدالله فولادی دریافت
کاربرد فناوری اطلاعات در آرشیو رضائی شریف آبادی، سعید دریافت
بایگانی پرونده‌های اداری در سیستم‌های مکانیزه با تکیه بر ارتقای اتوماسیون ایاز، زیبا دریافت
راهنمای نگارش مقالات برای فصلنامه آرشيو ملی عزیزی، غلامرضا دریافت
یادداشت سادات، محمود دریافت