عنوان مقاله پديدآور مقاله
مهاجرت و همزيستي قوميت ها در تهران دوره قاجار کوندو، نوبوآکي ترجمه نائوفومي آبه - اميد رضائي دريافت
نسخه خطي منحصر به فرد مثنوي "نقل و صهبا" شريف زاده، اکبر- دکتر علي رفيعي جيردهي دريافت
نقش فرهنگي و هنري نسخه هاي خطي اسلامي در گفت وگو و ديپلماسی فرهنگی در قاره آسيا با تأکيد بر منطقه اکو صادق زاده وايقان، علي - اعظم نجفقلي نژاد ورجوی دريافت
معرفي اسنادي درباره مطالبه سنوات خدمت مهام الدوله موجود در آرشيو اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمي قوه قضاييه فريدي، زهرا دريافت
تشکيلات و آداب ديپلماتيک در ايران، از آغاز قاجار تا پايان دوره ناصري رسولي، ندا دريافت
تأملي بر مفهوم مهاجرت داده در روند سازگاري با تحول فنّاوري هاي کتابخانه ها و آرشيوها رضوي، سحر- عباس رفاهي- دکتر اميررضا اصنافي دريافت
تجزيه و تحليل محتوايي مهريه در عقدنامه هاي دوره ناصري با تکيه بر اسناد آرشيو ملي شکري، رقيه دريافت
تحليل نشانه هاي خطي کتيبه هاي ايلامي و ارتباط آن با خطوط لايقرايي در اسناد دوره اسلامي عابددوست، حسين دريافت
جايگاه آرشيو ملي جمهوري اسلامي ايران در نقشه راه خدمات دولت الکترونيک مالمير، آزيتا دريافت
چالش هاي مديريت سوابق در قرن بيست ويكم؛ كارگروه بررسي سوابق قانوني، شوراي ملي هماهنگي تجارت الكترونيكي ترجمه: زهرا ضرغامي دريافت
رساله اي در قواعد و احترامات نظامي دوره قاجار الياسي، سحر دريافت
آرشيويست ها و نقش آ نها در گويا سازي اسناد آرشيوي حسن آبادي، ابوالفضل دريافت
گزارشي از نمايشگاه هاي سيار برگزار شده ادار ه کل خدمات آرشيوي (گروه ارتباطات آرشيوي) تابستان 1397 اميري، فريبا - حميده بختياري دريافت
مديريت بحران در کتابخانه ها و آرشيوها متيوز، گراهام ترجمه: شهناز بهلولي ريزي دريافت

صفحه اصلیشماره های پيشينمعرفی فصلنامهمعرفی پژوهشکده اسنادصفحه حقوقیتماس با ما