شماره جاری فصلنامه : شماره 15- پاییز 1397

عنوان مقاله پدیدآور مقاله
تسهیل دسترسی به اسناد آرشیو ملی ایران عزیزی، غلامرضا دریافت
روابط در سامانه های توصیفی آرشیوی؛ شورای جهانی آرشیو ترجمه آناهیتا نظری دریافت
رويكردی سايبرنتيكی به سيستم پاسخگويی تالار پژوهش آرشیو ملی ایران مالمیر، آزیتا دریافت

شناسايی معنايی فراداده های مرتبط با چرخه حيات محصولات

در زمان تكامل الگوها و نمونه ها

برونزمن، جرج ترجمه

زهرا ضرغامی

دریافت
دیدگاه آرشیوداران درباره ارزیابی کاربران: منافع، موانع و الزامات ترجمه محبوبه سادات بیدگلی دریافت
مسئله مالکیت و مالیات اراضی بایر در دوره قاجار محمدی، امین دریافت
استفاده از نقشِ مهرهای شخصی در بازشناسی دوباره شيخ الاسلام های شيراز در دوره قاجار رضائی، اميد دریافت
گزارش فعالیت های تبلیغی یک مبلغ پروتستان در ایران عهد ناصری گودینی، رسول دریافت
مقايسه ويژگی های انواع كاغذ مورد اِستفاده در توليد سند از قاجار تاكنون

محمودی، رقیه -صدیقه روحی-

شهناز بهلولی- فاطمه قدرتی

دریافت
مدیریت حفاظت در کتابخانه ها و آرشیوها: اصول و سياست ها ترجمه شهناز بهلولی دریافت

نقش سازمان های بین المللی فرهنگی در حفاظت از مکتوبات بشری در سوریه

و بررسی ضرورت تشکیل اتحاد كتابخانه های دارای نسخه های خطی اسلامی در جهان

صادق زاده وایقان، علی-

نفیسه سنجی- وحید توسلی

دریافت
کمیته آرشیو انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، از تولد تاکنون بهارلو، فرزانه دریافت
نقدی بر تصحیح کتاب بحرالجواهر فی عل مالدفاتر محمدی، امین دریافت
گزارشی از نمایشگاه های سیار برگزار شده اداره کل خدمات آرشيوی در پاییز 1397 امیری، فریبا- زهرا جاویدی دریافت