شماره جاری فصلنامه : شماره 19 و 20 - پاییز و زمستان 1398

عنوان مقاله پدیدآور مقاله
ضرورت وجود اصطلاح‌نامه مکاتبات در اتوماسیون‌های اداری کشور زرین کلکی، بهناز دریافت
گروه متخصص در میراث آرشیوی مشترک زرین کلکی، بهناز دریافت

کارنامه و زمانه بیجن خان گرجی ( با تکیه بر اسناد آرشیو ملی)

ابوذر جمهری، مهستی دریافت

گزارشی از یک تلاش حفظ بی طرفی ایران در جنگ جهانی اول 

بر اساس نامه ای از سفیر ایران در انگلیس

سعیدی، حوریه دریافت

مصالحه نامه

نام برادر شاد، فرهاد دریافت

برات های آستان قدس در دوره صفوی و افشاری

محبوب فریمانی، الهه دریافت
ساختارشناسی طلاق‌نامه‌های عصر قاجار(بررسی شکلی و محتوایی) دستوان، احمد دریافت
اصول راهنمای ایمنی در آرشیوهای در خطر ایکا(شورای جهانی آرشیو)- ترجمه فاطمه قدرتی برنج آبادی دریافت

کاغذهای مرمت و مورد استفاده برای حفاظت و نگهداری آرشیوی:

بررسی کوتاهی از کتابخانه ملی تایوان

ون هسو، می  و چیاِِئ‍و مین لین- ترجمه فرشته ابراهیمی دریافت

تاریخ سازی یا تاریخ بازی: بررسی علل جعلی بودن کتاب خاطرات

ملکه پهلوی(تاج الملوک آیرملو)

شادانلو، محمد جواد دریافت

فهرست مجموعه قباله های اسناد محاکم شرع فارس و زنجان در 

کتابخانه مجلس شورای اسلامی(دوره قاجار) در ترازوی نقد 

محمدی، امین  دریافت
معرفی مجموعه اسناد اهدایی علیرضا شجاع نوری مولائ‍ی، لیلا - سکینه خراج دریافت

گزارشی از نمایشگاه های سیار برگزار شده

اداره کل خدمات آرشیوی( گروه ارتباطات آرشیوی) تابستان 1398

امیری، فریبا - حمیده بختیاری دریافت

گزارشی از نمایشگاه های سیار برگزار شده

اداره کل خدمات آرشیوی( گروه ارتباطات آرشیوی) پاییز 1398

امیری، فریبا - زهرا جاویدی دریافت

گزارشی از نمایشگاه های سیار برگزار شده

اداره کل خدمات آرشیوی( گروه ارتباطات آرشیوی) زمستان 1398

امیری، فریبا - حمیده بختیاری دریافت