شماره جاری فصلنامه : شماره 16- زمستان 1397

عنوان مقاله پدیدآور مقاله
آرشیو و چالش پایداری اطلاعات عزیزی، غلامرضا دریافت
طراحی عنوان سند براساس استاندارد آرشیوی داکس نظری، آناهیتا دریافت
بررسی قراردادهای الحاقی در تجارت الکترونیکی الوند، مجید - بتول آهنی دریافت
دیدگاه ها و مواضع طبقات تأثیرگذار جامعه قاجار در توسعه راهسازی وزینی افضل، مهدی دریافت

نگاهی به نقشه تاریخی «جهان بین » در موزه ماتناداران ایروان و نام

«خلیج فارس » در آن

کریمی، مجید دریافت

جایگاه و اهمیت اسناد تصویری در تاریخ محلی خراسان و شهر مشهد در دوره قاجار

(با تکیه بر عکس های عبدالله قاجار)

حسامی، مهدی دریافت
مديريت خطر کنون،آلیس ترجمه شهناز بهلولی دریافت
گونه شناسی جلدهای نفیس قاجاری کاخ گلستان رستمی، مصطفی دریافت

مفهوم شناسی ادراک و ارتباط بصری با رویکرد به روانشناسی گشتالت و ساختارشناسی

فرمی عناصر تزئینی با عناصر نوشتاری در قرآن مذهب قاجاری

شمیلی، فرنوش - فاطمه غفوری فر دریافت