خدمات بدون شناسه پر کاربرد

خدمات برای عموم و پژوهشگران

خدمات الکترونیکی خدمات الکترونیکی / حضوری خدمات حضوری
مرجع مجازی عضویت  
آموزش الکترونیکی تالار رقومی  
کتابخانه دیجیتال کتابخانه در شیفت شب  
اینترنت در تالارها سرای پژوهش  
سیستم جامع کتابخانه (رسا) مستعدین و نخبگان  
نرم‌افزار موبایل کتابشناسی ملی    
فهرست کتابخانه‌های ایران    
کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان    
قفسه مجازی    
موتور جستجوی اپک    
ارسال پایان نامه    

 

خدمات برای ناشران و پدیدآورندگان

خدمات الکترونیکی خدمات الکترونیکی / حضوری خدمات حضوری
فیپا   واسپاری آثار غیرمکتوب
شاپا   واسپاری منابع
موتور جستجوی اپک    

 

خدمات برای کتابداران و آرشیویستها

خدمات الکترونیکی خدمات اکترونیکی / حضوری خدمات حضوری
کتابشناسی ملی ایران نمایشگاه دائمی منابع غیرکتابی حفاظت و مرمت منابع
مارک ایران   استانداردها و راهنماها
جستجو و درخواست مستند   ایکا، سواربیکا، مهتاب
درخواست ایزو    
راهنمای تنظیمات Z3950    
دایره المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی    
شابکا    
راهنمای کتابداران و آرشیویست‌های مرجع    
موتور جستجوی اپک    
مستند سرعنوان‌های موضوعی فارسی    
مستندهای نام اشخاص    

 

خدمات برای نهادها و دستگاههای دولتی

خدمات الکترونیکی خدمات الکترونیکی / حضوری خدمات حضوری
موتور جستجوی اپک   شناسایی و فراهم آوری اسناد
    خدمات پیش آرشیوی
    تعیین تکلیف اسناد
    انتقال اسناد
    بایگانی راکد و حفاظت از منابع آرشیوی
    خرید و اهدای اسناد
    اهدا و مبادله