۱۷۰۲۱۳۵۷۱۰۳امانت کتاب و نشریات(صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت)

۱۷۰۲۱۳۵۷۱۰۴امانت کتاب در داخل سالن های مطالعه برای نابینایان(صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت)

۱۷۰۲۱۳۶۰۱۰۰صدور شناسنامه فیپا - فهرستنویسی پیش از انتشار(صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت)

۱۷۰۲۱۳۶۰۱۰۱صدور شماره شاپا - شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها(صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت)

۱۷۰۲۱۳۶۰۱۰۲صدور شماره شابکا - شناسه‌گر بین‌المللی کتابخانه‌ها(صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت)

۱۸۰۵۱۳۶۲۱۰۳برگزاری بازدید های آموزشی از کتابخانه و آرشیوملی(صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت)

۱۸۰۵۱۳۶۲۱۰۴برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کتابخانه ای وآرشیوی(صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت)

۱۷۰۲۲۲۹۳۱۰۰برگزاری نمایشگاه های تخصصی حضوری اسناد وکتابخانه ملی(صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت)

۱۷۰۲۲۲۹۳۱۰۱برگزاری نمایشگاه های تخصصی مجازی اسناد وکتابخانه ملی(صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت)

۱۷۰۲۲۲۹۷۱۰۰ارائه فراداده های کتابشناسی ملی(صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت)

۱۷۰۲۲۲۹۷۱۰۱ارائه فراداده های بانك اطلاعات کتابخانه های ایران(صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت)

۱۷۰۲۲۲۹۷۱۰۲ارائه فراداده های فهرستگان نسخ خطی جهان اسلام(صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت)

۱۷۰۲۲۲۹۷۱۰۳ارائه فراداده های سندشناسی ملی(صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت)

۱۰۰۱۲۳۰۰۱۰۲مشاوره تخصصی درخصوص بایگانی راکد دستگاههای اجرایی(صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت)

 

۱۰۰۱۲۳۰۰۱۰۰تعیین تکلیف (انتقال و امحاء) سوابق راکد دستگاههای اجرایی(صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت)

۱۰۰۱۲۳۰۰۱۰۱صدور مجوز امحاء اسناد دستگاه های اجرایی(صفحه خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت)