درباره

 مستندسازی موضوعات، اسامی مولفان و مشاهیر، تنالگان ها و ناشران براساس ضوابط، دستورالعمل های پذیرفته شده علمی و استانداردهای بین المللی و ملی است که مورد استفاده كتابداران، پژوهشگران، كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی و مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی قرار می گیرد.