تعیین تکلیف اسناد

اوراق زائد، هرگونه اوراق و نسخه های اضافی و مجلدات چاپی و نشریه و جزوه و مانند آن ها و همچنین اسناد و اوراق راكدی است كه با رعایت مفاد قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران و سایر مقررات، ارزش نگهداری نداشته باشد. لازم به یادآوری است كه قراردادهای دولتی و عهدنامه ها و فرمان ها به هر حال جزو اوراق زائد محسوب نخواهند شد. شورای اسناد ملی تنها مرجع رسمی در كشور است كه مجوز امحا صادر می‌كند برای این منظور همه دستگاه های دولتی مكلفند كه قبل از هرگونه تصمیم گیری در مورد اسناد خود با كارشناس رابط آن دستگاه در آرشیو ملی تماس گرفته و نسبت به انعكاس موضوع و پیگیری آن اقدام كنند.

 

آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۱/۲۷ - ۱۷:۱۰:۱۴