دسترسي از طريق مترو
نزديكترين ايستگاه مترو به ساختمان هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران ايستگاه مترو شهيد حقاني  واقع در بزرگراه شهيد حقاني مي باشد.

جهت رفاه حال مراجعين محترم به اين ساختمانها سرويسهاي رفت و برگشت از ايستگاه مترو آماده مي باشند.