وظايف

وزارتخانه ها و سازمان ها برای انجام وظایف خود، ناگزیر از مكاتبه درون و برون سازمانی می باشند. در این راستا سالانه به مقدار زیادی اسناد و پرونده هائی كه حاوی مطالب مربوط به اقدام های روزمره می باشند تولید و نگهداری می شوند. اینگونه اسناد و پرونده ها پس از آنكه نقش خود را در سازمان مربوطه ایفا نمودند از چرخه اداری خارج شده و معمولاً مورد مراجعه دستگاه ها قرار نمی گیرند، بر اساس مفاد قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران كلیه اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده ها،عكس ها، نقشه ها، كلیشه ها، نمودارها، فیلم ها، میكروفیلم ها، نوارهای ضبط صوت و سایر اسنادی كه در دستگاه دولت تهیه شده و یا به دستگاه دولت رسیده است و به طور مداوم یا غیر مداوم در تصرف دولت بوده است می باید براساس مقررات خاصی مورد ارزشیابی قرار گیرند و اسنادی كه از لحاظ اداری، مالی، اقتصادی، قضائی، فرهنگی، علمی، فنی و تاریخی واجد ارزش نگهداری دائم باشند به آرشیو ملی منتقل و اوراقی كه فاقد ارزش های مزبور باشند، طی مراحل قانونی امحاء گردند. انجام این وظیفه مهم نیازمند مقدماتی است كه ادارات شناسائی و ارزشیابی عهده دار آن هستند.

تعیین عمر مفید اسناد

منظور از تعیین عمر مفید اسناد، عبارت از جدول هایی است كه برحسب مشخصات ردیف های اسناد، مواعد معینی برای نگهداری در بایگان های دستگاه ها و نیز انتقال دائم و یا موقت به آرشیو ملی و امحای اوراق فاقد ارزش تعیین شده باشد. این جداول برای اسناد اختصاصی و عمومی دستگاه های دولتی تهیه می گردد و انجام دقیق آن برای هریك از مؤسسات دولتی در جریان همكاری مشترك با كارشناسان آرشیو ملی محقق شده و به تصویب شورای اسناد ملی می رسد. مهم ترین كاركردی كه برای این جداول می توان ترسیم كرد جلوگیری از انباشت بی رویه و بی ضابطه اسناد و پرونده ها در بایگانی های جاری، نیمه جاری و راكد می باشد. بر این اساس چنانچه تا كنون در بایگانی محل كار شما این جداول تهیه نشده است با ما تماس بگیرید تا در حداقل زمان ممكن با حضور كارشناسان رابط آرشیو ملی نسبت به پیگیری موضوع اقدام شود.

تلفن: 22903149، پست الكترونیك: appraisalrecords@nlai.ir

اهدا یا فروش اسناد

در تشكیلات اداره كل شناسائی و فراهم آوری اسناد ملی، دبیرخانه ویژه اسناد اهدائی و خریداری پیش بینی و فعال گردیده است، شما خواننده محترم چنانكه اسنادی در اختیار دارید و مایل به اهدا و یا فروش آن به سازمان هستید، می توانید به روش های زیر اقدام فرمائید:

الف) تماس با شماره تلفن های،22258735 ، 22900275-22900285، داخلی 2343و22255416.

ب) مكاتبه با صندوق پستی الكترونیكی donationrecords@nlai.ir.

ج) مراجعه حضوری به محل دبیرخانه با آدرس: اتوبان شهید حقانی به سمت شمال، جنب ورزشگاه شهید كشوری، ساختمان آرشیو ملی، طبقه سوم.

تماس با ما

  • فراهم آوری و ارزشیابی اسناد

دفتر اداره کل: 22255416-021 و 26402990-021

نمابر: 22903293-021

 

  • ارزشیابی اسناد

تلفن دفتر: 22903149-021

 

  • شناسایی و گردآوری اسناد (‌خرید و اهداء )

تلفن دفتر: 26402966-021 و 22258735-021

 

  • مخازن و اطلاع رسانی اسناد عمومی

تلفن دفتر: 26402950-021

 

  • گروه اسناد پیش آرشیوی

تلفن دفتر: 22255416-021