خدمات برای ناشران و پدیدآورندگان

خدمات الکترونیکی خدمات الکترونیکی / حضوری خدمات حضوری
فیپا   واسپاری آثار غیرمکتوب
شاپا   واسپاری منابع
موتور جستجوی اپک    

 

خدمات برای نهادها و دستگاههای دولتی

شناسه خدمت

شناسه خدمت عنوان خدمت شناسه زیرخدمت عنوان زیرخدمت
  ارائه مشاوره تخصصی در خصوص مرمت و حفاظت منابع کتابخانه‌ای و آرشیوی    
(17021358000)
ارائه مشاوره در انتخاب منابع کتابخانه ای و آرشیوی (مرجع حضوری و مجازی)    
  خدمات آموزشی حوزه کتابخانه و آرشیو ملی   برگزاری بازدید های آموزشی از کتابخانه و آرشیو ملی
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کتابخانه ای و آرشیوی
(17022293000) برگزاری نمایشگاه های تخصصی اسناد و کتابخانه ملی (17022293100)

(17022293101)
برگزاری نمایشگاه های تخصصی حضوری اسناد و کتابخانه ملی
برگزاری نمایشگاه های تخصصی مجازی  اسناد و کتابخانه ملی
   مرمت منابع آرشیوی و کتابخانه ای    
  دیجیتال سازی منابع کتابخانه ای و آرشیوی     
  پذیرش اعضا (عضویت) در سازمان اسناد و کتابخانه ملی     
(17022295000) ارائه محتوای دیجیتال (اسکن شده) منابع کتابخانه ای و آرشیوی (17022295000)  
(17022297000) ارائه فراداده های کتابشناسی ملی (17022297100)

(17022297101)

(17022297102)

(17022297103)
ارائه فراداده های کتابشناسی ملی
ارائه فراداده های بانك اطلاعات کتابخانه های ایران
ارائه فراداده های فهرستگان نسخ خطی جهان اسلام
ارائه فراداده های سندشناسی ملی
  آرشیو اسناد دستگاه های دولتی     
  اهدای کتاب به کتابخانه ها    
  امانت کتاب و نشریات به عموم مردم (1702)   امانت کتاب و نشریات
امانت کتاب  در داخل سالن های مطالعه برای نابینایان
  ارائه خدمات جستجوی منابع اسناد و کتابخانه ملی    
  پذیرش و نگهداری از منابع مکتوب امانی    
  ارائه فضای مطالعه و پژوهش اختصاصی به پژوهشگران (سرای پژوهش)    
  ارزیابی و قیمت گذاری  منابع اطلاعاتی    
  صدور مجوز امحاء اسناد    
  صدور شناسه استانداردهای تخصصی کتاب و نشریات و کتابخانه ها   صدور شناسنامه فیپا (فهرست‌نویسی پیش از انتشار )
صدور شماره شاپا (شماره استاندارد بین المللی پیایندها )
صدور شماره شابکا (شناسه‌گر  بین المللی کتابخانه ها)
(17022305000) تدوین پیش‌نویس استانداردهای ملی کتابخانه ای و آرشیوی  (17022305000)  
  صدور گواهی  واسپاری منابع کتابخانه ای    
  صدور گواهی  ثبت آثار موسیقی    
  انتشار منابع تخصصی حوزه کتابخانه و آرشیو    
   مرمت منابع آرشیوی و کتابخانه ای    
(10012300000) ارائه خدمات اسنادی و آرشیوی به دستگاه های اجرایی (10012300100)

(10012300101)

(10012300102)
مشاوره تخصصی درخصوص بایگانی راکد دستگاههای اجرایی
تعیین تکلیف (انتقال و امحاء) سوابق راکد دستگاههای اجرایی
صدور مجوز امحاء اسناد دستگاه های اجرایی
(10012301000) مشاوره در خصوص ارتقاء سطح ایمنی نگهداری اسناد و مدارک دستگاه های اجرایی (10012301000)