خدمات برای ناشران و پدیدآورندگان

خدمات الکترونیکی خدمات الکترونیکی / حضوری خدمات حضوری
فیپا   واسپاری آثار غیرمکتوب
شاپا   واسپاری منابع
موتور جستجوی اپک    

 

خدمات برای نهادها و دستگاههای دولتی

شناسه خدمت

شناسه خدمت عنوان خدمت عنوان زیرخدمت
  ارائه مشاوره تخصصی در خصوص مرمت و حفاظت منابع کتابخانه‌ای و آرشیوی   
(17021358000)
ارائه مشاوره در  انتخاب منابع کتابخانه ای و آرشیوی (مرجع حضوری و مجازی )  
   خدمات آموزشی حوزه کتابخانه و آرشیو ملی برگزاری بازدید های آموزشی از کتابخانه و آرشیو ملی
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کتابخانه ای و آرشیوی
  برگزاری نمایشگاه های تخصصی اسناد و کتابخانه ملی برگزاری نمایشگاه های تخصصی حضوری اسناد و کتابخانه ملی
برگزاری نمایشگاه های تخصصی مجازی  اسناد و کتابخانه ملی
   مرمت منابع آرشیوی و کتابخانه ای  
  دیجیتال سازی منابع کتابخانه ای و آرشیوی   
  پذیرش اعضا (عضویت) در سازمان اسناد و کتابخانه ملی   
  ارائه محتوای دیجیتال (اسکن شده) منابع کتابخانه ای و آرشیوی  
  ارائه فراداده های کتابشناسی ملی  
  آرشیو اسناد دستگاه های دولتی   
  اهدای کتاب به کتابخانه ها  
  امانت کتاب و نشریات به عموم مردم (1702) امانت کتاب و نشریات
امانت کتاب  در داخل سالن های مطالعه برای نابینایان
  ارائه خدمات جستجوی منابع اسناد و کتابخانه ملی  
  پذیرش و نگهداری از منابع مکتوب امانی  
  ارائه فضای مطالعه و پژوهش اختصاصی به پژوهشگران (سرای پژوهش)  
  ارزیابی و قیمت گذاری  منابع اطلاعاتی  
  صدور مجوز امحاء اسناد  
  صدور شناسه استانداردهای تخصصی کتاب و نشریات و کتابخانه ها صدور شناسنامه فیپا (فهرست‌نویسی پیش از انتشار )
صدور شماره شاپا (شماره استاندارد بین المللی پیایندها )
صدور شماره شابکا (شناسه‌گر  بین المللی کتابخانه ها)
  تدوین پیش‌نویس استانداردهای ملی کتابخانه ای و آرشیوی   
  صدور گواهی  واسپاری منابع کتابخانه ای  
  صدور گواهی  ثبت آثار موسیقی  
  انتشار منابع تخصصی حوزه کتابخانه و آرشیو