خدمات برای ناشران و پدیدآورندگان

خدمات الکترونیکی خدمات الکترونیکی / حضوری خدمات حضوری
فیپا   واسپاری آثار غیرمکتوب
شاپا   واسپاری منابع
موتور جستجوی اپک    

 

خدمات برای نهادها و دستگاههای دولتی

شناسه خدمت

ردیف

عنوان خدمت (شناسه خدمت )

عنوان زیرخدمت ها 

شناسه زیرخدمت

1

مرمت منابع آرشیوی و کتابخانه ای
 

 

17021356000

2

امانت کتاب و نشریات به عموم مردم
( 17021357000 )

امانت کتاب و نشریات

17021357103

امانت کتاب در داخل سالن های مطالعه برای
نابینایان

17021357104

3

ارائه مشاوره در انتخاب منابع کتابخانه ای و
آرشیوی (مرجع حضوری و مجازی)
 

 

17021358000

4

صدور شناسه استانداردهای تخصصی کتاب ونشریات و کتابخانه ها

( 17021360000 )

صدور شناسنامه فیپا

(فهرستنویسی پیش از انتشار )

17021360100

صدور شماره شاپا

(شماره‌استاندارد بین‌المللی پیایندها )

17021360101

صدور شماره شابکا

(شناسه گر بین المللی کتابخانه ها)

17021360102

5

 

ارائه خدمات آموزشی حوزه کتابخانه و آرشیوملی

( 18051362000)

 

برگزاری بازدید های آموزشی از کتابخانه و آرشیو ملی

18051362103

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کتابخانه ای و آرشیوی

18051362104

6

مشاوره تخصصی در خصوص مرمت و حفاظت منابع کتابخانه ای و آرشیوی

 

 

17022292000

7

 

برگزاری نمایشگاه های تخصصی اسناد و
کتابخانه ملی 

(17022293000)

برگزاری نمایشگاه های تخصصی حضوری اسناد و کتابخانه ملی

17022293100

برگزاری نمایشگاه های تخصصی مجازی اسناد و کتابخانه ملی

17022293101

8

دیجیتال سازی منابع کتابخانه ایی و آرشیوی

 

17022294000

9

ارائه محتوای دیجیتال (اسکن شده)منابع
کتابخانه ای و آرشیوی  

 

17022295000

10

پذیرش اعضا (عضویت) در سازمان اسناد و
کتابخانه ملی 

 

17022296000

11

 

 

 

ارائه فراداده های منابع اطلاعاتی
( 17022297000 )

 

 

 

ارائه فراداده های کتابشناسی ملی

17022297100

ارائه فراداده های بانك اطلاعات کتابخانه های ایران

17022297101

ارائه فراداده های فهرستگان نسخ خطی جهان اسلام

17022297102

ارائه فراداده های سندشناسی ملی

17022297103

12

اهدای کتاب به کتابخانه ها

 

17022298000

13

ارائه خدمات جستجوی منابع اسناد و کتابخانه
ملی

 

17022299000

14

 ارائه خدمات اسنادی و آرشیوی به دستگاه های
اجرایی ( 10012300000 )

مشاوره تخصصی درخصوص بایگانی راکد
دستگاه‌های اجرایی

10012300100

تعیین تکلیف (انتقال و امحاء)سوابق راکد
دستگاه‌های اجرایی

10012300100

صدور مجوز امحاء اسناد دستگاه های اجرایی

10012300100

15

مشاوره در خصوص ارتقاء سطح ایمنی
نگهداری اسناد و مدارک دستگاه های اجرایی

 

10012301000

16

پذیرش و نگهداری از منابع مکتوب امانی

 

10012302000

17

ارائه فضای مطالعه و پژوهش اختصاصی به
پژوهشگران (سرای پژوهش)

 

17022303000

18

ارزیابی و قیمت گذاری منابع اطلاعاتی

 

17022304000

19

تدوین پیشنویس استانداردهای ملی کتابخانه
ای و آرشیوی

 

17022305000

20

صدور گواهی واسپاری منابع کتابخانه ای

 

17022306000

21

صدور گواهی ثبت آثار موسیقی

 

17022307000

22

انتشار منابع تخصصی حوزه کتابخانه و آرشیو

 

17022308000

23

ارائه خدمات تاریخ شفاهی

 

17062309000