کرمی، مینا


تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۶/۵ - ۱۰:۳۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۶/۵ - ۱۰:۴۱:۴۸
کرمی، مینا
مقاله تالیف شده : بررسی نگرش ها و باورهای مذهبی دانشجويان نسبت به ازدواج و تشكيل خانواده – مينا کرمی- کنگره بين الملی فرهنگ و انديشه دينی- 1392 .