ابوذرجمهری، مهستی

جدید ترین مقاله تالیفی :
رد پای بیگانگان بر اقتصاد و تجارت ایران با نگاهی بر صنعت زهتابی )مبتنی بر اسناد(، فصلنامه آرشیو، شماره ۱۱، پاییز ۱۳۹۶

احسانی مقدم، علی

جدیدترین اثر تالیفی :
آماده چاپ (آماده دریافت مجوز): مشتاقان یار : معرفی شهداي مسجد حضرت ابوالفضل (ع) محله پانصد دستگاه شیراز /علی احسانی مقدم/ ناشر: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس/...

امین الرعایا، رویا

جدیدترین مقاله تالیفی :
سیری در نشریات زنان دوره قاجار ارائه شده در سمینار بین المللی زن در جهان اسلام یکصد سال اخیر1392

تهوری، زهرا

جدیدترین طرح پژوهشی : تهوری، زهرا؛ اکبری داریان، سعیده (1398). پایگاه ملی اطلاعات پژوهشگران حوزه‌های تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و علوم آرشیوی ایران. در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

تیمورخانی، افسانه

جدیدترین اثر تالیفی :‌
Survey of Formal and Informal Citation in Google Search Engine. Lambert academic publishing. Germany. 2017

جلیلی بال، اعظم

جدید ترین اثر تالیفی:
نظریه های اخلاقی مدیریت اسلامی و غربی.مشخصات نشر :تهران:انتشارات ماهواره.1397

حداد، زهرا

جدیدترین کتاب تالیف شده :
نظری بر مهرهای دوره قاجار موجود در بخش خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی/مولفان بابک حداد، کسایی: سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران ،۱۳۹۹.

خسروی زاده ، صباح

جدید ترین مقاله تالیفی:
ساختار سندشناسی دستورالعمل‌های دیپلماتیک ایران در دوره قاجار، ‌فصلنامه علمی- پژوهشی گنجینه اسناد، شماره 109، 1397.

روا، محمد

جدید ترین مقاله تالیفی:
بررسی وضعیت نشر کتاب در استان بوشهر بین سالهای 1380-1390 و وضعیت چاپ و چاپخانه / محمد روا ، دکتر زاهد بیگدلی. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 1397.

صادق زاده، علی

جدیدترین اثر تالیفی :
فهرست نسخه هاي خطی كتابخانه دكتر صادق كیا. قم: مجمع ذخائر اسلامی97 13

عسگری، پریسا

جدید ترین مقاله تالیفی:
تحلیل روند تاسیس و توسعه کتابخانه ملی تا 1320ش. فصلنامه گنجینه اسناد، دوره بیست و نهم.

قربانی، محبوبه

جدیدترین اثر تالیفی :
گزیده مقالات ایفلا 2014 (1397) ویراستار علمی رضا خانی پور ، با همکاری محبوبه قربانی ، تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی

کشاورز افشار، منصوره

جدید ترین مقاله تالیفی:
کشاورز افشار، منصوره؛ خسروی، فریبرز (1395). طرح تدوین اصطلاحنامه مواد موزه ای. فصلنامه آرشیو ملی، سال 2، ش. 2.

محسنیان، سمیه سادات

جدید ترین مقاله علمی و پژوهشی :
کاربرد سیستم استنتاجی عصبی-فازی تطبیقی در پیش‌بینیِ فرسایش بیولوژیکیِ ناشی از فعالیت قارچ آلترناریا آلترناتا در کاغذهای تاریخی. گنجینه اسناد: بهار 1398.

محمدی، امین

جدید ترین مقاله علمی تخصصی :
نقدی بر تصحیح کتاب بحرالجواهر فی علم الدفاتر، فصلنامة آرشیو ملی ایران، شمارة 15، 1397.

مطلبی، مطلب

جديد ترين مقاله تالیفی :
مدارس نوین و آموزش دختران در مناطق کردنشن(1304- 1320)، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام و ایران، بهار 1398

مقدس زاده، حسن

جدیدترین مقاله تالیفی:
Moghaddaszadeh, H. (2019). Search Strategies and the Relevance of Retrieved Information in Persian Articles Database: Survey of M.A Students of Shiraz University....

نام برادرشاد، فرهاد

جديد ترين کتاب ترجمه شده :
(1398) کاربست نظریه ها مدلها و مفاهیم در تاریخ. تالیف نویل مورلی. ترجمه فرهاد نام برادرشاد. تهران : نشر مورخان.

نگاهبان، نسرین

جدیدترین اثر تالیفی :
تاریخ شفاهی اسیرداری،میهمانان ناخوانده ، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس. سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس، تابستان 1397

نوری، مصطفی

جدیدترین کتاب تالیف شده :
(1397) سردار سوادکوهی، سرگذشت اسماعیل خان امیرمؤید سوادکوهی، تهران: شیرازه کتاب ما