لیست پژوهشگران سازمان

نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی فایل مشخصات
اسفندیاری ، فاطمه ["خیر"] رزومه
اسکندری فرد ، زهرا ["خیر"] رزومه
اسلامی ،‌سعیده ["خیر"] رزومه
افضلي قادي، فرحناز ["بله"] رزومه
اميرخاني ،‌غلامرضا ["بله"] رزومه
اميني ،‌صدیقه ["خیر"] رزومه
اميني ، داود ["خیر"] رزومه
انواري ،‌رزیتا ["خیر"] رزومه
انگورج تقوي ، معصومه ["خیر"] رزومه
اکبری داريان ، سعیده ["بله"] رزومه
اياز ،‌زیبا ["خیر"] رزومه
ايرانشاهي ، محمد ["خیر"] رزومه
برجيان بروجني ، مهشید ["خیر"] رزومه
پاپي ، زینب ["خیر"] رزومه
پروانه ،نادر ["خیر"] رزومه
تجلی ، آرزو ["خیر"] رزومه
سلطانعلی دستجردی ، حمیده ["خیر"] رزومه
رزم آرا ، مرتضی ["خیر"] رزومه
رئيس نيا ، نگار ["خیر"] رزومه
طرفداري ، علی محمد ["خیر"] رزومه
عالمی ، زهرا سادات ["خیر"] رزومه
محمدی ، امین ["خیر"] رزومه
بهلولي ريزي ، شهناز ["خیر"] رزومه
سادات بيدگلي ، محبوبه ["خیر"] رزومه
جعفري مذهب حقيقي ، محسن ["بله"] رزومه
جعفري ،‌طلیعه ["خیر"] رزومه
حيدري نژاد ، سید جلال ["خیر"] رزومه
خادميان ، مهدی ["خیر"] رزومه
خاني ، صدیقه ["خیر"] رزومه
ربيعي ، محبوبه ["خیر"] رزومه
رسولي ، ندا ["خیر"] رزومه
زارع زاده ،‌ فاطمه ["خیر"] رزومه
سادات ، مه لقا ["خیر"] رزومه
ستوده ، مولود ["خیر"] رزومه
سعيدی ، حوریه ["بله"] رزومه
سليماني ، ساره ["خیر"] رزومه
شادان پور ، فرزانه ["بله"] رزومه
شاکری ، صدیقه ["خیر"] رزومه
شريف زاده ، اکبر ["خیر"] رزومه
شمشيرگرها ، محبوبه ["خیر"] رزومه
کشاورز افشار ، منصوره ["خیر"] رزومه
کهن ، فرحناز ["خیر"] رزومه
ترکاشوند ، فتانه ["خیر"] رزومه
صادق زاده وايقان ، علی ["خیر"] رزومه
فعال ، سهیلا ["خیر"] رزومه
مومن ، ابوالفتح ["خیر"] رزومه
نگاهبان ، نسرین ["خیر"] رزومه
نوذر ،‌سمانه ["خیر"] رزومه
ارجمند اینانلو ، تاج الملوک ["خیر"] رزومه
بابازاده ، شهلا ["خیر"] رزومه
بقائي شيره جيني ، محمد ["خیر"] رزومه
تفضلي شادپور ، مریم ["خیر"] رزومه
حيدري نژاد ، سید جلال ["خیر"] رزومه
خان سفيد ، مرضیه ["خیر"] رزومه
باقری خرمدشتی ، ناهید ["خیر"] رزومه
خسروي ،‌سمیرا ["خیر"] رزومه
خسروی ، فریبرز ["بله"] رزومه
زهادی ، فيروزان ["بله"] رزومه
سلطانيفر ، صدیقه ["خیر"] رزومه
حسينی شکرایی ، احترام السادات ["خیر"] رزومه
صادقيان ، نادعلی ["خیر"] رزومه
صفري ، سهیلا ["خیر"] رزومه
صميعی ، میترا ["خیر"] رزومه
طاهری ، طاهره ["خیر"] رزومه
عبدلی ، مهشید ["خیر"] رزومه
عریان ، سعید ["خیر"] رزومه
عزیزی ، غلامرضا ["بله"] رزومه
عزيزي ، حشمت اله ["خیر"] رزومه
عظيمی ، حبیب الله ["بله"] رزومه
علوی ، زهره ["خیر"] رزومه
عليخاني ، اعظم ["خیر"] رزومه
فتوحي ، راهله ["خیر"] رزومه
فخاري زواره ، کبری ["خیر"] رزومه
محمدي ، فرناز ["خیر"] رزومه
فلاحي ، اکبر ["خیر"] رزومه
فيروز ، فیروزه ["خیر"] رزومه
قاضيها ، فاطمه ["خیر"] رزومه
قدرتي برنج آبادي ،‌فاطمه ["خیر"] رزومه
کاتوزیان ، آذر ["خیر"] رزومه
کرمي ، مینا ["خیر"] رزومه
کلانتري ، راحله ["خیر"] رزومه
کيانمهر ، احترام ["خیر"] رزومه
سليم گندمی ، حمید ["بله"] رزومه
متواري سورکي ، پروین ["خیر"] رزومه
مرادي نيا ، محمد جواد ["خیر"] رزومه
مرادي ، لیلا ["خیر"] رزومه
مطلبي ، مطلب ["خیر"] رزومه
معتقدي ، ربابه ["خیر"] رزومه
مقدمي ،‌امیر ["خیر"] رزومه
مهدی آبادی ، ملیحه ["خیر"] رزومه
موسيوند ، زهرا ["خیر"] رزومه
ميربهاء ، کامبیز ["خیر"] رزومه
نجفی ،‌عبدالله ["خیر"] رزومه
نشاط ، نرگس ["بله"] رزومه
نظامی ، غلامحسين ["خیر"] رزومه
نعيمي ، صدف ["خیر"] رزومه
نوذري ، سودابه ["بله"] رزومه
نورائي نژاد ، فاطمه ["خیر"] رزومه
نوري ، مصطفی ["خیر"] رزومه
نيازی ، سیمین ["خیر"] رزومه
نيکنام وظيفه ، مهرداد ["خیر"] رزومه
هاشمي ، فریبا ["خیر"] رزومه
هدایت ، مرضیه ["بله"] رزومه
وحيدي ، مجیدرضا ["خیر"] رزومه
يعقوب پور نرگسي ، طاهره ["خیر"] رزومه
آقا رفیعی، داوود ["بله"] رزومه
محمدحسین واقف‌زاده ["بله"] رزومه