معتقدی ، ربابه


تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۶/۶ - ۸:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱/۶/۶ - ۸:۶:۲۶
معتقدی ، ربابه
مقاله تالیف شده : " صنعت نفت و تحول جمعيتی و شغلی در مناطق نفت خيز جنوب ايران"، دوفصلنامه تحقيقات تاريخ اجتماعی ، پژوهشگاه علوم انساني ،1392