آقارفیعی ، داود

جدیدترین اثر تالیفی
جامعه اطلاعاتی؛ نوشته رابرت حسن. با مقدمه پروفسور يحیی كمالی پور. 1399 ، انتشارات ثانیه.

اکبری داریان ، سعیده

جدیدترین مقاله تالیفی :
KHOSRAVI, Fariborz and AKBARI-DARYAN, Saeedeh (2019) National Library of Iran as a platform for community dialogue: an analysis of an experience. Paper presented at:...

خانی پور ، رضا

جدیدترین اثر علمی و پژوهشی :
رضا خانی پور، محبوبه قربانی، سهیلا فعال ، تحلیل گرایش موضوعی کتابهاي گزیده مقالات همایشهاي ایفلا در مقایسه با اولویت هاي پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ،...

سعیدی، حوریه

جدیدترین اثر تالیفی :
خاطرات و مخاطرات، مصاحبه تاريخ شفاهی با دكتر كمال خرازی) تحقیق و تدوين(. سازمان اسناد و كتابخانه ملی. 1396

شمشیرگرها، محبوبه

جدیدترین اثر تالیفی:
انیس المريدين و شمس المجالس، تصحیح و تحقیق محبوبه شمشیرگرها. مشهد: بنیاد پژوهش هاي آستان قدس . رضوي، 1398

طرفداری، علی محمد

جدیدترین اثر تالیفی :
تأليف كتاب از گنج يابي تا باستان شناسي: ايران شناسان اروپايي و باستان شناسي ايران در دوره ي قاجار و پهلوي اول . تهران، انتشارات سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، 1398

کسایی، سیدعلی

جدیدترین مقاله تالیفی:
بررسی مساله کمبود پول خرد در تاریخ معاصر ایران مبتنی بر اسناد، گنجینه اسناد، زمستان1395

کناررودی، قربانعلی

جدیدترین مقاله تخصصی وپژوهشی :
مدخل خراج ،مدخل اقرارنامه، مدخل امان نامه و سلجوقی : دانشنامه سند شناسی 1397

نجفقلی نژاد، اعظم

جدیدترین کتاب تالیفی :
نجفقلي‌نژاد، اعظم (1400). دستنامه اطلاع یابی کاربران در بهره گیری از منابع برخط وب. تهران: توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

نوذری، سودابه

جدیدترین مقاله تالیفی :
"سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پایان‌نامه‌ها". با همکاری سمانه نوذر. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات، تابستان 1399