نسخه خطی

این قسمت شامل تمام نسخه های خطی است که در سازمان دیجیتال سازی شده اند و از طریق سایت کتابخانه دیجیتال به صورت تمام متن قابل مشاهده هستند. برای هرگونه درخواست یا اطلاعات بیشتر درباره نسخه خطی با اداره کل کتاب های خطی و نادر، گروه اطلاع رسانی نسخ خطی تماس بگیرید.

نسخه های خطی دیجیتالی

چاپ سنگی

این قسمت شامل تمام نسخه های چاپ سنگی است که در سازمان دیجیتال سازی شده اند و از طریق سایت کتابخانه دیجیتال به صورت تمام متن قابل مشاهده هستند. برای هرگونه درخواست یا اطلاعات بیشتر درباره نسخه چاپ سنگی با اداره کل کتابهای خطی و نادر، گروه اطلاع رسانی نسخ خطی تماس بگیرید.

چاپ سنگی های دیجیتالی

کتاب چاپی (نفایس)

این قسمت شامل تعدادی از کتاب های نفیس و قدیمی است که در سازمان دیجیتال سازی شده اند و در حال حاضر برای مشاهده باید از تالار رقمی داخل سازمان استفاده گردد. برای هرگونه اطلاعات بیشتر درباره کتاب چاپی با اداره کل اطلاع رسانی، گروه نفایس تماس بگیرید.

کتاب های چاپی دیجیتالی

اعلامیه

این قسمت شامل اعلامیه هایی است که در سازمان دیجیتال سازی شده اند و در حال حاضر برای مشاهده باید از تالار رقمی داخل سازمان استفاده گردد. برای هرگونه اطلاعات بیشتر درباره اعلامیه با اداره کل اطلاع رسانی، گروه غیر کتابی تماس بگیرید.

اعلامیه های دیجیتالی

سند

این قسمت شامل تعدادی از سندهایی است که در سازمان دیجیتال سازی شده اند و در حال حاضر برای مشاهده و هرگونه اطلاعات بیشتر به معاونت اسناد در ساختمان آرشیو مراجعه گردد.

سندهای دیجیتالی

پایان نامه

این قسمت شامل تعداد بسیار زیادی از پایان نامه هایی است که در سازمان دیجیتال سازی شده و در حال حاضر برای مشاهده باید از تالار رقمی داخل سازمان استفاده گردد. برای هرگونه اطلاعات بیشتر درباره پایان نامه ها با اداره کل اطلاع رسانی، گروه منابع غیر کتابی تماس بگیرید.

پایان نامه های دیجیتالی

روزنامه

این قسمت شامل تعدادی از روزنامه ها و نشریات قدیمی است که در سازمان دیجیتال سازی شده است.برای هرگونه اطلاعات بیشتر درباره این منابع با اداره کل اطلاع رسانی، گروه نشریات تماس بگیرید.

روزنامه های دیجیتالی

عکس

این قسمت شامل تعدادی از عکس ها و تصاویر قدیمی است که در سازمان دیجیتال سازی شده اند و در حال حاضر برای مشاهده باید به تالار رقمی داخل سازمان مراجعه گردد. برای هرگونه درخواست یا اطلاعات بیشتر درباره عکس‌ها با اداره کل اطلاع رسانی، گروه منابع غیر کتابی تماس بگیرید.

عکس های دیجیتالی

نقشه

این قسمت شامل نقشه‌هایی است که در سازمان دیجیتال سازی شده اند و در حال حاضر برای مشاهده باید از تالار رقمی داخل سازمان استفاده گردد. برای هرگونه اطلاعات بیشتر درباره نقشه با اداره کل اطلاع رسانی، گروه غیرکتابی تماس بگیرید.

نقشه های دیجیتالی

مجموعه ها

مجموعه ها منتخبی از آثار و منابع رقومی شده سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران با موضوعات خاص هستند. فراداده های اين گزيده ها با استانداردهای موجود آماده شده است و می تواند الگوی مناسبی برای ساير كتابخانه ها و مراكز علمی كشور قلمداد شود.

مجموعه های دیجیتالی

تاریخ ویرایش: 2018-11-04 11:57:05.0