گروه پژوهش های منابع اسلام شناسی و ایران شناسی و نسخ خطی

برگزاری نمایشگاه یكی از راه های معرفی هر چه بهتر و موثرتر، فرهنگ و تمدن ایران و اسلام  به محققان و علاقه مندان خواهد بود. تا كنون چندین نمایشگاه توسط گروه پژوهش های اسلام شناسی و ایران شناسی برگزار گردیده است.

اداره کل کتاب های خطی و نادر

تاریخ ویرایش: 2021-03-10 11:43:52.0