• از مجموعه نفایس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

  • تکیه معاون الملک.کرمانشاه. برگرفته از مجموعه تصویری ایران

  • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

  • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران