دوره‌ها / کارگاه‌های برگزار شده در سال جاری

لیست دوره‌ها / کارگاه‌های حضوری  در سال 1400

ردیف

عنوان دوره

مدت ساعت

شروع دوره

پایان دوره

استاد

1

نرم‌افزار شابدا

6

1400/3/25

1400/4/15

مهندس الهام اکبرخواه

2

مدیریت عملکرد

8

1400/4/6

1400/4/13

دکتر بابک زنده‌دل

3

آشنایی رسای تحت وب

4

1400/4/6

1400/4/13

سمانه خاتم‌ساز

4

آشنایی با رسای تحت وب

4

1400/4/12

1400/4/16

سمانه خاتم‌ساز

5

اکسس مقدماتی (Access)

15

1400/4/15

1400/5/5

مهندس علیرضا منزوی

6

آشنایی با رسای تحت وب

4

1400/6/22

1400/6/24

سمانه خاتم‌ساز

7

میز خدمت

6

1400/7/10

11400/7/14

رضا محمودی

8

آشنایی با رسای تحت وب

4

1400/7/19

1400/7/21

سمانه خاتم‌ساز

 

 

 

تاریخ ویرایش: 2022-01-09 07:22:41.0