چگونگی شركت در دوره

مستدعی است مشخصات خود را تكميل و آن را از طريق پست به مركزآموزش سازمان اسناد و كتابخانه ملی ارسال و يا به پست الكترونيك education@nlai.ir ايميل نمائيد.

جهت هماهنگی و يا كسب اطلاعات بيشتر با تلفن 22903298 (سركار خانم خليلی) تماس حاصل فرمائيد.

تاریخ ویرایش: 2019-07-16 10:22:52.0