رضایت بیش از 7/89 درصد ناشران از خدمات سامانه فیپای الکترونیکی کتابخانه ملی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۸:۱:۳۳
رضایت بیش از 7/89 درصد ناشران از خدمات سامانه فیپای الکترونیکی کتابخانه ملی
در نظر سنجي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران از ناشران سراسر كشور، مشخص شد بيش از7/89 درصد ناشران از خدمات سامانه الكترونيكي فهرست نويسي پيش از انتشار(فيپا) كه توسط كتابخانه ملي ارائه مي شود، رضايت دارند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا.، در اين نظر سنجي كه به منظور تعيين ميزان رضايت ناشران از خدمات مختلف ارائه شده توسط كتابخانه ملي انجام شده است، حاكي از ميزان رضايت مندي بالاي آنان است.
تحليل نتايج اين نظر سنجي نشان مي دهد، استفاده از خدمات فيپاي الكترونيكي موجب تسريع در اين فرايند مي شود و بيش از 90 درصد ناشران از آن رضايت دارند.
هم چنين در اين نظر سنجي، نقش سازمان اسناد و كتابخانه ملي در ايجاد كتابخانه ديجيتال مهم ارزيابي شده و بر ايجاد اين كتابخانه با همكاري ناشران سراسر كشور تاكيد شده است. با تحليل پاسخ هاي بدست آمده از ميزان آشنايي ناشران به كاركردها و خدمات خاص كتابخانه ديجيتال نيز مشخص شد، بسياري از ناشران به كاركردها و خدمات خاص اين كتابخانه آشنايي كافي ندارند كه با توجه به نقش آنان و ارتباط تنگاتنگ ناشران با كتابخانه ملي در ايجاد كتابخانه ديجيتال، اطلاع رساني بيشتري مي طلبد.