فهرست اسامی اهدا کنندگان در فروردین ماه 1396

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۳ - ۸:۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۹/۲۰ - ۸:۱۶:۳۸
فهرست اسامی اهدا کنندگان در فروردین ماه 1396
 

 

ردیف

نام خانوادگی و نام اهدا کننده

تعداد نسخه منابع اهدا شده(کتاب/نشریه/غیرکتابی)

1

آقا گلی ، فاطمه

450  کتاب

2

آقای فیضی (همکار)

6 کتاب

3

پورآمن ، بهزاد

160 کتاب، 2 نشریه

4

تعاونی ، شیرین

60  کتاب

5

حاتمی ، مریم (همکار)

۱۴۱ کتاب

6

حاجی محمدی ، علی

123 کتاب

7

حیدری ، الهام (همکار)

69 کتاب، 12 نشریه، 21 غیرکتابی

8

خانم توانگری (همکار)

۷۴ کتاب

9

خانم حسینی (همکار)

۴۲ کتاب

10

خانم نجفیان

77 کتاب، 2 نشریه

11

خانم نوروزی

80  کتاب، 9 نشریه، 6  غیرکتابی

12

راهداری ، علیرضا

77 کتاب، 11 نشریه

13

رایجیان اصل ، مهرداد (مترجم کتاب کتابچه بزه دیده شناسی جلد یکم)

۳ کتاب

14

رحماندوست ، مصطفی (همکار)

40 کتاب،14 نشریه، 4  غیرکتابی

15

سلیمانیها ، فریدون

534 کتاب

16

شیوعی ، عباس

64 کتاب، یک نشریه

17

طهماسبی ، محمد

26 کتاب

18

عسگری ، اشرف

118 کتاب

19

علیزاده ، مرجان (همکار)

۱۵ کتاب

20

غلامی ، مریم (همکار)

۷۴  کتاب

21

فراهانی ، مژگان

30 کتاب، 2 غیرکتابی

22

قمری ، محمود

161 کتاب، یک نشریه، 4 غیرکتابی

23

لازمی ، طیبه

21 کتاب،772 نشریه

24

مرادی بیدهندی ، رویا

51 کتاب، 9 نشریه

25

مشیرنیا ، مازیار

8 کتاب

26

نیکزاد رهبر ، مریم

233 کتاب، 2 نشریه

27

واصلی ، زهره (همکار)

67 کتاب، 30 غیرکتابی