آثار آماده انتشار/ همه چیز درباره «استاندارد فراداده ای ای دی»

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۱:۹:۱
آثار آماده انتشار/ همه چیز درباره «استاندارد فراداده ای ای دی»
‌کتاب «استاندارد فراداده اي اي دي» به زودی توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتشر و روانه بازار کتاب می شود.
‌کتاب «استاندارد فراداده اي اي دي» به زودی توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتشر و روانه بازار کتاب می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ای ای دی، استاندارد فرادادهای است که توسط دفتر توسعه شبکه و استانداردهای مارک کتابخانه کنگره برای جامعه آرشیویستی آمریکا تهیه شده است. این استاندارد، باعث می‌شود كه اطلاعات آرشیوی به صورت ماشینی ذخیره، پردازش، بازیابی و قابل انتقال شوند. نسخه آزمایشی این استاندارد در سال 1996 ارائه شد.

اين استاندارد مبتنی بر زباننشانه گذاری اچ تی ام ال، اس جی ام ال و ایکس ام ال است؛ روشي استاندارد برای رمزگذاری توصیفات دیجیتالی مواد آرشیوی در هر سطحی است؛ اما غالبا در سطح مجموعه استفاده میشود. ای ای دی، به فهرستهای راهنما امکان میدهد در اینترنت اشاعه یافته و دسترس پذیر باشند؛ همچنین، امکان جستجو را به طور موثر فراهم می‌كند.

این استاندارد، از قواعد XML يا زبان نشانهگذاری گسترشپذیر پیروی میكند و میتواند جهت فراهمآوری دسترسی مستقیم به نسخههای خطی، مکاتبات، تصاویر، نقشهها، مواد دیداری و شنیداری و غیره به صورت دیجیتالی، مورد استفاده قرار گیرد. پیدایش آن گامی در جهت انتقال اطلاعات توصیفات آرشیوی با استفاده از فناوریهای پیشرفته محسوب میشود. ای ای دی، در سطح بینالمللی قابل استفاده است و با زبانهای مختلف نیز سازگاری دارد.

ای ای دی دربرگیرنده سه سطح است: سطح اول كه <eadheader> نامیده میشود جهت مستندسازی توصیفات آرشیوی یا فهرستهای راهنما استفاده میشود. سطح دوم <frontmatter> خوانده میشود که جهت ارائه اطلاعاتی مثل صفحه عنوان و سایر متون پیش گفتاری به کار میرود. <archdesc> عنوان سطح نهایی و سوم است كه دربرگیرنده خود توصیفات آرشیوی است و در واقع، هسته ای ای دی را شکل میدهد.

این سطح، شامل چند رده توصیفی مفصلتر است. مهمترین عنصر در این قسمت <did> یا شناسهگر توصیفی است هدف <did> ارائه اطلاعات ضروری برای کاربران، به منظور شناسایی مواد، و راهبردی برای قضاوتی قابل قبول در مورد مرتبط بودن آنهاست. <did> دربرگیرنده عناصری جهت شناسایی عنوان، تاریخ ایجاد، ایجاد کننده، محل نگهداری، طول سند، چکیده، اطلاعات مختصری راجع به ایجاد کننده و غیره است. افزون بر این <did> شامل اطلاعات مدیریتی مثل محدودیتهای دسترسی یا استفاده جهت حفظ مالکیت فکری و حق مؤلف، مواد مرتبط و غیره است. در نهایت باید بیان داشت که به طور کلی این استاندارد، تحلیل اجزای یک سند را تسهیل میكند.

کتاب «استاندارد فراداده اي اي دي» توسط محمدایرانشاهی ترجمه و آماده انتشار شده است.