چرا فهرست‌نویس خوب پرورش داده نمی‌شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۹/۳ - ۱۱:۵۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۹/۳ - ۱۲:۹:۳۰
چرا فهرست‌نویس خوب پرورش داده نمی‌شود
فهرست‌نویســی منابع در آینده به عهده چه کســانی خواهد بود آنانکه به قول خودشان از بدحادثه و ناچار به رشته کتابداری روی آورده‌اند یا آن تعداد اندکی که از سر اشتیاق در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی فعالیت می‌کنند. چاره کار چیست؟

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، طاهره یعقوب پور- مدیرکل پردازش و سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در یادداشتی نوشت: فهرست‌نویسی فعالیتی است برای تحلیل و آماده‌سازی اطلاعات منابع در قالبی استاندارد و سپس ارائه آن اطلاعات در منابع و پایگاههای اطلاعاتی.

زمانی که به عنوان دانشجوی کتابداری وارد دانشگاه شدم استادان بزرگی درس فهرست‌نویســی و رده‌بندی را برای ما تدریس می‌کردند و پیوســته بــرای ما درباره اهمیــت ایــن واحدهای درســی در کار کتابداری صحبــت می‌کردنــد.

آن بزرگواران می‌گفتند فهرست‌نویسی مرکز ثقل فعالیت‌های کتابداری است. هرگاه دانشجویی با هوش و توان الزم برای فهرست‌نویسی می‌دیدند او را به مراکزی معرفی می‌کردند کــه فهرست‌نویســی (بــه صــورت پــروژه‌ای یــا دائمــی) در آن مرا کــز انجــام می‌شــد.

استادان پیوسته به دانشجویان توصیه می‌کردند سعی کنند در کارآموزی‌ها، واقعا کار فهرست‌نویسی منابع را یاد بگیرند و در صورت امکان به صورت کار دانشجویی به کار فهرست‌نویسی اشتغال ورزند.

امروزه سالها از آن زمان می‌گذرد و اینجانب در حدود بیست و پنج سال فعالیت در زمینه سازماندهی منابع، به تبع موقعیت‌های کاری، شاهد مصاحبه و آزمونهای عملی دهها نفر از فارغ‌التحصیلان و دانشجویان کتابداری به منظور همکاری در پروژه‌های فهرست‌نویسی بوده و هستم و در میان آنان به ندرت افرادی پیدا می‌شوند که علاقه‌مند به فهرست‌نویسی باشند یا اینکه تبحری در کار فهرست‌نویسی داشته باشند.

به لحاظ نوع و نام دانشگاه، تنوع افراد جویای کار در این حوزه بسیار زیاد است و طیفی از فارغ التحصیلان دانشگاههای مختلــف را دربــر می‌گیــرد امــا علاقمنــدان بــه فهرست‌نویســی و کســانی کــه دارای دانش فهرست‌نویســی باشــند بسیار کم است.

اشــکال کار کجاست؟ منابع مورد نیاز برای آموزش فهرست‌نویســی در دسترســی دانشجویان نیست؟ دانشجویان اشتیاق یادگیری ندارند؟ برخی از مدرسان و استادان آنگونه که باید به این درس اهمیــت نمی‌دهنــد؟ برخــی از مدرســان درس فهرست‌نویســی خود بــا این درس بیگانــه بــوده و بــه صورت نظــری درس را ارائه می‌دهند و این امر دانشــجو را برای یادگیری آن بی انگیزه می‌کند؟ کاهش واحدهای درس سازماندهی و کارآموزی در سالهای اخیر؟ اساسا رشته کتابداری رشته مهمی نیست؟ دلیل آن هرچه باشد نتیجه‌اش این اســت که متاسفانه فهرســت‌نویس خوب پرورش داده نمی‌شود و بین فارغ التحصیلان کتابداری کمتر پیدا می‌شود کسی که فهرست‌نویس خوبی باشــد.

نمی‌دانم فهرست‌نویســی منابع در آینده به عهده چه کســانی خواهد بود آنانکه به قول خودشان از بدحادثه و ناچار به این رشته روی آورده‌اند یا آن تعداد اندکی که از سر اشتیاق در کتابخانه‌ها و مرا کز اطلاع‌رسانی فعالیت می‌کنند. چاره کار چیست؟

شاید تعریف درس کارآموزی باید تغییر کند و کارآموزی واقعی صورت پذیــرد به طوریکه هر دانشــجو به صورت الزامی باید در یک مرکز فهرست‌نویســی ماننــد ســازمان اســناد و کتابخانه ملی ایــران دوره‌هــای کارآموزیــش را بگذراند به عبارتی مانند دانشجویان پزشکی و رشته‌های وابسته طرح بگذرانند، به این امید که فهرست‌نویسان خوبی پرورش یابند و این امر بر توانمندسازی فارغ التحصیلان در کار فهرست‌نویسی موثر واقع شود.

پایان مطلب