فراخوان جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۹:۵۶:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۱۰:۲:۱۴
فراخوان جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب
فراخوان ششمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی رویدادهای ترویج کتابخوانی، علاقه‌مندان به حضور در ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب می‌توانند تا تاریخ 30 آذرماه 1398 اقدامـات انجام‌شده، برنامه‌ها، مـدارک و مسـتندات خـود را کـه مبنـی بر فعالیت‌های مرتبـط بـا کتـاب و کتاب‌خوانی آن روستاسـت، بـا امضـای دهیـار و رئیـس شـورای اسلامی روسـتا، همراه بـا برگه‌های تکمیل‌شده به دبیرخانه اسـتانی جشـنواره مستقر در ادارات کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی استان‌ها مسـتقر یا دبیرخانه مرکزی تهران ارسـال کنند. شماره تماس: ۰۲۱۸۸۸۶۱۳۲۴-۰۲۱۸۸۳۴۲۹۸۰-۰۲۱۸۸۳۴۲۹۷۹ آدرس: «دبیرخانه مرکزی جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب» ـ تهران ـ خیابان شهید مطهری ـ خیابان فجر (جم سابق) ـ شماره ۷ ـ ساختمان فجر ـ طبقه ۵ کد پستی ۱۵۸۹۷۴۳۱۱۱ پست الکترونیک  iranbookpromotion@gmail.com  

تمامی برگه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی در سایت www.bookpromotion.ir قابل دریافت است.

بر اساس فراخوان، مجموعه فعالیت‌های فرهنگی ـ ترویجی مرتبط با کتاب‌خوانی که با مشارکت‌های مردمی، نهادها و سازمان‌های فعال در میان روستاییان و عشایر اجرا شده یا برای اجرا در سال آینده برنامه‌ریزی شده است، می‌تواند نامزد شرکت در جشنواره باشد. در هر برنامه، اعم از اجراشده یا پیش‌بینی‌شده، باید اهداف، شیوه اجرا، نهادهای مشارکت‌کننده و نحوه تأمین بودجه آن مشخص شود. برای شرکت در جشنواره، ضروری است مجموعه فعالیت‌ها، برنامه‌ها، مدارک و مستندات به امضای دهیار، رئیس شورای اسلامی و مسئول کتابخانه یا متولی طرح‌های کتاب‌خوانی برسد.  

برنامه‌های ارسالی می‌تواند شامل مجموعه فعالیت‌هایی به این شرح باشد: اقدامات زیربنایی شامل تأسیس نهادهای مرتبط به کتاب‌خوانی ازجمله کتابخانه، واگذاری زمین، تأمین تجهیزات و امکانات زیربنایی، فعالیت‌های ترویجی شامل برگزاری مسابقات، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، و هر فعالیتی که به نحو مبتکرانه و خلاقانه‌ای به ترویج کتاب و کتاب‌خوانی بیانجامد. همچنین مدارک لازم برای شرکت در ششمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب به این شرح است: اصل طرح،  فرم تکمیل‌شده با مهر و امضای دهیار، رئیس شورای اسلامی روستا یا تیره عشایری  و مسئول طرح، مستندات (فیلم، عکس، گزارش، تقدیرنامه) برای فعالیت‌های شاخص و ابتکاری (حتی‌المقدور لوح فشرده حاوی مطالب و مستندات ارسال شود.)

براساس فراخوان، شاخص‌های انتخاب برنامه‌ها و فعالیت‌های ترویج کتاب‌خوانی و معرفی روستاها و عشایر دوستدار کتاب به این شرح است: متناسب با نیازهای محلی، آیین‌های بومی و ارزش‌های دینی و ملی باشد. تأثیرات پایداری در ارتقای سطح فرهنگ کتاب‌خوانی داشته باشد. از مشارکت مردمی و پشتیبانی واحدهای اجرایی روستا و عشایر برخوردار باشد. پوشش جمعیتی مناسب داشته باشد و به‌خصوص زنان، کودکان و نوجوانان را موردتوجه قرار دهد و...

این جشنواره از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و ستاد شهرها و روستاهای دوستدار کتاب معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی اعم از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و نهادهای دیگر همکار برگزار می‌شود.

جشـنواره روسـتاهای دوسـتدار کتاب برای نخسـتین‌بـار در سال ۱۳۹۳ باهدف ترویـج کتاب‌خوانی برگـزار شـد. هـدف ایـن جشـنواره حمایـت از اقدام‌های انجام‌شده در روسـتاها و پشـتیبانی از پیشـنهادهای ابتـکاری در حـوزه کتـاب و کتاب‌خوانی و معرفـی فعالیت‌های فرهنگـی و ترویجـی مرتبـط بـا کتاب‌خوانی عنوان شده اسـت کـه بـا مشـارکت مـردم و دستگاه‌های فعال در روسـتا انجام‌ شده یـا اجرای آن برای سـال آینـده پیش‌بینی‌ شده اسـت. تلاش بـرای تأمیـن بودجه‌های لازم بـرای گسـترش فعالیت‌های مربـوط بـه کتـاب و کتاب‌خوانی در روسـتاها و توجـه دادن مـردم و نهادهـای روسـتایی بـه اهمیـت کتـاب و فرهنگی‌تر شـدن فضـای روسـتاها و نیـز پـر کـردن اوقـات فراغـت کـودکان و نوجوانـان روسـتایی بـا کتـاب از دیگـر اهداف جشـنواره روسـتاها و عشایر دوسـتدار کتاب اعلام شده اسـت.

انتهای خبر/