انتقال اسناد ساختمان سی تیر به ساختمان گنجینه اسناد ملی ایران

تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۵/۱ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۹:۲۰:۴۵
انتقال اسناد ساختمان سی تیر به ساختمان گنجینه اسناد ملی ایران

اسناد باقي مانده در ساختمان سي تير ساختمان قديم كتابخانه ملي به منظور نوسازي و بهسازي اين ساختمان به گنجينه اسناد ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران انتقال يافت.

اين اسناد كه بيش از 30 هزار كارتن و شامل صندوق آرا و مهرهاي انتخاباتي بود در دو مرحله به ساختمان جديد انتقال داده شد.
بخشي از اين اسناد به سندهاي ستاد بازسازي مناطق جنگي و اسناد مربوط به وزارت خارجه اختصاص داشت كه در چند مرحله به  مخازن ساختمان گنجينه اسناد ملي انتقال پيدا كرد.
اسناد ارتش هم كه شامل 8 هزار كارتن است در حال تفكيك و انتقال به ساختمان اسناد ملي است.