تشکیل کارگروه شیوه نامه رده بندی منابع دیداری و شنیداری در اسناد ملی ایران

تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۳/۲۹ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۷:۳۸:۵۶
تشکیل کارگروه شیوه نامه رده بندی منابع دیداری و شنیداری در اسناد ملی ایران
كارگروه شيوه نامه رده بندي منابع ديداري و شنيداري در اداره كل اطلاع رساني و ارتباطات معاونت اسناد تشكيل شد.
كارگروه شيوه نامه رده بندي منابع ديداري و شنيداري در اداره كل اطلاع رساني و ارتباطات معاونت اسناد تشكيل شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي، هدف از تشكيل اين كارگروه، ساماندهي منابع ديداري و شنيداري در مخزن حامل هاي مغناطيسي در آرشيو ملي است.
همچنين روشمند كردن رده بندي روسو براي انواع منابع ديداري و شنيداري در سازمان اسناد و كتابخانه ملي نيز در دستور كار اين كارگروه در گروه اطلاع رساني منابع ديداري و شنيداري قرار دارد.
لازم به ذكر است روش هاي پيشنهادي فعلي براي رده بندي منابع ديداري و شنيداري در كارگروه مذكور شامل رده بندي در مخزن اسناد مغناطيسي، بر اساس فيزيك و نوع منبع و همچنين به صورت چيده شده در قفسه هاي جدا است.
يادآوري مي شود روش رده بندي منابع حاصل از مصاحبه هاي تاريخ شفاهي، تاكنون بر اساس روش روسو بوده است.