بازدید استادان و دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملی از سازمان اسناد و کتابخانه ملی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۹/۱۹ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۶:۴۳:۱۶
بازدید استادان و دانشجویان دانشگاه عالی دفاع ملی از سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمعي از دانشجويان دوره دكتراي دانشگاه عالي دفاع ملي امروز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۱ از كتابخانه ملي بازديد كردند.
جمعي از دانشجويان دوره دكتراي دانشگاه عالي دفاع ملي امروز دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۱ از كتابخانه ملي بازديد كردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اين گروه ۳۰ نفره از سه دانشكده مديريت راهبردي، امنيت ملي و دفاع ملي ، پس از آشنايي با تاريخچه و اهميت سازمان اسناد و كتابخانه ملي در حفظ و نگهداري و انتقال ميراث گذشتگان به نسل هاي آتي، توسط دكتر حبيب الله عظيمي معاون كتابخانه ملي و متصديان بازديد اداره روابط عمومي، از بخش هاي مختلف بازديد كرده و سوألاتي نيز در زمينه وضعيت نگهداري و تعداد منابع از متخصصين بخش ها پرسيدند.
همچنين دكتر عظيمي در تشريح فعاليت هاي سازمان ابراز داشت: كتابخانه ها و آرشيو هاي ملي هر كشور داراي استانداردهاي بين المللي هستند و تعاريف دقيقي از آنها وجود دارد. همچنين در ايران اين دو مركز مانند برخي از كشورها جهان با يكديگر ادغام شده اند و تشكيل يك سازمان را داده اند.
گفتني است در پايان صحبت هاي دكتر عظيمي، دانشجويان دوره دكتراي دانشگاه عالي دفاع ملي نيز سوألاتي در زمينه نحوه دسترسي به منابع سازمان اسناد و كتابخانه ملي پرسيدند كه معاون كتابخانه ملي پاسخ سوأل ها را ارائه كرد.