رمزگشایی از سهروردی و داستان های رمزآلودش


تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۷/۱۳ - ۲۰:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۲/۲۸ - ۲:۱۵:۲۸
رمزگشایی از سهروردی و داستان های رمزآلودش
تاریخ ادبیات کهن ایران زمین سرشار از مفاهیم و مضامین عرفانی ای است که به علت جبر زمانه، تیغ بران قشریون و حکامی که اندیشه های عارفانه را بر نمی تافتند در محاقی از مضامین و تعاریفی رمزآلود فرو رفته است. حال امروز بزرگانی دست به گره گشایی در این حوزه زده اند و عظمت برخی از این اندیشه ها را نمایان ساخته اند. به همین منظور اولين نشست از سلسله نشست هاي سهروردي و داستان هاي رمزي با سخنرانی پرويز عباسي داكاني استاد دانشگاه آزاد در سالن انديشگاه فرهنگی برگزار شد.
تاریخ ادبیات کهن ایران زمین سرشار از مفاهیم و مضامین عرفانی ای است که به علت جبر زمانه، تیغ بران قشریون و حکامی که اندیشه های عارفانه را بر نمی تافتند در محاقی از مضامین و تعاریفی رمزآلود فرو رفته است. حال امروز بزرگانی دست به گره گشایی در این حوزه زده اند و عظمت برخی از این اندیشه ها را نمایان ساخته اند. به همین منظور اولين نشست از سلسله نشست هاي سهروردي و داستان هاي رمزي با سخنرانی پرويز عباسي داكاني استاد دانشگاه آزاد در سالن انديشگاه فرهنگی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران این استاد دانشگاه با اشاره به مسیر گذار فلسفه در طول تاریخ تصریح کرد: برخی از فلسفه شناسان تنها فلسفه کهن را محدود به یونان می دانند اما فلسفه را می توان در هرمسیم و اندیشه مصر، حکمت خسروانی و ایران باستان، بودا و هند و تائوایسم و چین نیز دریافت.
عباسی داکانی در ادامه با اشاره به مفاهیم اسلامی و فلسفه افزود: اسلام نیز تاثیر به سزای بر تاریخ فلسفه جهان گذاشته است. اگر به اندیشه های اسلامی نگاه کنیم می بینیم چهار سبک تفکری و استباطی وجود دارد که شامل بر استباط فقهی، کلامی، فلسفی و عرفانی بوده که سهرودی محل استقرارش در این سپهر میان فلسفه و عرفان است.
وی با تاکید بر مفهوم عقول در اندیشه سهرودی گفت: عقل در اندیشه سهرودی اتصال به فرشته وحی است و این مفهوم را مورد تاکید قرار می دهد که هیچ زمان اتصال به مخزن وحی منقطع نمی شود.
عباسی داکانی در ادامه به مفهوم عقول ده گانه و نور در اندیشه سهرودی پرداخت.