معرفی کتاب سر به پای آزادی

آقای دکتر محمود بازرگانی یکی از این فعالان سیاسی– مذهبی است که از دوره نوجوانی قدم در این مسیر گذاشت.