نشست ها و همایش های گروه پژوهش های توسعه ای فناوری اطلاعات