میزان رضایت شما از خدمات الکترونیک وبسایت چقدر است؟
% آرا
0% 0
a. بسیار زیاد
100% 2
b. زیاد
0% 0
c. متوسط
0% 0
d. کم
0% 0
e. خیلی کم

کل آرا: 2