اطلاع رسانی کتابخانه : 


کتابدار مربوطه راهنمایی لازم جهت تسریع در یافتن منبع مورد نظر و  استفاده بهینه از منابع را در اختیار مراجعین قرار میدهد و امکان جستجوی اطلاعات در مورد کتب و نشریات در این قسمت وجود دارد.