فراخوان پژوهشگران استان کرمان:

 

بالا بردن سطح تولید علم میسر نمی گردد مگر با از بین بردن موانع پیشرفت و تحقیق و بسترسازی هرچه بیشتر در مسیر پژوهش.

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و به تبع آن ، مدیریت مرکز منطقه جنوب شرق کشور«کرمان» ، بنا بر اهداف مذکور و با توجه به افق علمی کشور در برنامه چشم انداز 1404 و با اهدافی نظیر «بالا بردن جایگاه پژوهشگر در جامعه»، «فراهم ساختن زمینه پژوهش پژوهشگر» و «شناسائی پژوهشگران حوزه های مختلف علوم» اقدام به ایجاد بانک اطلاعاتی پژوهشگران استان کرمان، در مرحله نخست و شناسائی حوزه فعالیتها، قابلیتها و توانمندی های تخصصی ایشان نموده است.

بدین لحاظ از عموم اساتید، محققان، پژوهشگران و مولفان که در حوزه های مختلف علمی و پژوهشی دارند دعوت به عمل می آید تا در این فراخوان شرکت کرده و با تکمیل دقیق و مستند اطلاعات مندرج در فرم بانک اطلاعاتی پژوهشگران و ارسال به آدرس a-alikhani@nlai.ir  بازیگر عرصه پژوهش استان کرمان باشند.

 

فرم بانك اطلاعاتي پژوهشگران استان كرمان    فرم طرح پژوهشی 96

 

 

تاریخ ویرایش: 2020-04-26 10:42:08.0