حفاظت از اسناد 

 

مشاور و مجری راه اندازی بخش آزمایشگاه های آسیب شناسی اسناد و کتب شامل:

  • شیمی 

  • بیولوژی

  • نمونه برداری از اسناد و کتب و تشخیص آلودگی های بیولوژیکی 

  • نمونه برداری از محیط مخازن آرشیوها و کتابخانه های عمومی و خصوصی به منظور شناسایی آلودگی های بیولوژیکی 

  • بازدید از مراکز کتابخانه ای و اسنادی به منظور ارائه مشاوره های فنی و تخصصی و اشاعه شیوه های صحیح حفظ و نگهداری اسناد و کتب

 

انجام خدمات زیر در درمانگاه اسناد شامل:

۱- برطرف نمودن کلیه الحاقات اضافی با استفاده از ابزار و مواد شیمیایی

۲- برطرف نمودن لکه ها با استفاده از محلول های شیمیایی 

۳- اسید زدائی اسناد و کتب

۴- ارائه خدمات کارآموزی و پایان نامه به دانشجویان رشته های مختلف