اطلاع رسانی و ارتباطات :

برای استفاده از خدمات، عضویت در آرشیو ملی ایران ضروری است. مراجعه کننده در ابتدا، به قسمت امور مشترکین هدایت می شود. در این قسمت فرم تقاضای عضویت در اختیار وی قرار می گیرد. پس از تکمیل فرم و ارائه مدارک لازم، برای پژوهشگر کارت عضویت صادر می شود. این کارت یک سال اعتبار دارد و برای استفاده در سال های بعدی تمدید می گردد.