تلفن: 14 الی 32263513-071


نمابر: 32263510-071


آدرس : شیراز، خیابان حافظ، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس