مرمت اسناد

به علت وجود آلودگي فراواني كه در مخازن و بايگاني اكثر سازمان ها به علت فقدان شرائط ايده ال و استاندارد مشاهده مي گردد ، اسناد به مرور زمان با توجه به شيوع انواع قارچ و حشرات دچار خسارات شديدي مي شوند كارشناسان بخش مرمت با روش هاي متداول و استاندارد به آفت زدائي منابع  آرشيوي و كتابخانه اي سازمان  و ساير دستگاه ها حسب درخواست بر  طبق مقررات مي پردازند.

مرمت به معناي باز سازي فيزيكي از طريق ترميم قسمت هاي صدمه ديده و تغيير يافته و باز گرداندن شرايط اوليه به سند در حد امكان است .در امر مرمت آثار ؛ اصولي از قبيل حفظ اصالت و نظم فيزيكي سند ؛امكان بازيابي مجدد ؛عدم تغيير ابعاد سند بايد مورد توجه قرار گيرد.

فعاليت هاي بخش مرمت

فعاليت هاي بخش مرمت شامل:

  •  مرمت كتا بها و دست نوشته هاي خطي  آسيب ديده

  •  مرمت جلد هاي چرمي  آسيب ديده

  •  تعويض جلدهاي بسيار آسيب ديده نسخه هاي خطي 

  •  ساخت جعبه هاي حفاظتي

  •  برگزاري دوره هاي آموزش عملي مختلف از قبيل: "مرمت آثار كاغذي "  ،"مرمت و صحافي جلد هاي آسيب ديده چرمي" به علاقه مندان

 

شايان ذكر است كه ارائه خدمات مرمتي اسناد و نسخ در حال حاضر در مركز تهران انجام مي پذيرد و مركز فارس در ارتباط با ارائه مشاوره و ارسال اسناد فوق الذكر به مركز اعلام آمادگي مي نمايد.