سازمان اسناد وکتابخانه ملی برجسته ­ترین قطب ساماندهی شبکه دانش در منطقه با اتکا بر مجموعه ها، متخصصان و مشارکت­ها برای بسط دانش در جامعه درافق 1404 باشد. 
تاریخ ویرایش: 2019-04-16 19:07:19.0