مشاركت دادن مخاطبان و مراجعان سازمان ها در ایجاد، توسعه و بهبود خدماتی كه به ایشان ارائه می شود روشی موثر در زمینه مدیریت بهتر و ارتقاء سطح خدمت رسانی سازمان ها است. بارزترین پیام یك سازمان با چنین خصوصیاتی این است كه اندیشه و نظر مخاطبان نه تنها از سوی مدیران دیده و شنیده می شود بلكه با بررسی، پذیرش و اجرای پیشنهادهای قابل اجرا، عملا در مدیریت و رهبری سازمان مشاركت داده می شوند. «نظام پیشنهادها» راه حلی عملی برای ایجاد این تعامل نیكو بین مدیران، كاركنان و مخاطبان است. این نظام هم اینك در بسیاری از سازمان ها در سطح جهان و نیز كشور عزیزمان برقرار شده است و عملا در تقویت حس مسئولیت فردی و جمعی نسبت به حیطه امور سازمان ها نقش برجسته ای را ایفا نموده است.

سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران با برپایی «نظام پیشنهادها» در پی جلب مشاركت كلیه مخاطبان خود اعم از مراجعان به وب سایت و مراجعان حضوری با هدف بهبود و توسعه ابزار و فرایندهای خدمات رسانی خویش است. در این نظام كمیته هایی متشكل از مدیران ارشد سازمان، متخصصان امور و مشاورانی در حوزه های ذیربط برای بررسی پیشنهادها، انتخاب ایده های مفید از میان آنها و محاسبه پاداش مناسب برای ایده دهندگان گرامی پیش بینی شده است. امید است بازدید كنندگان محترم وب سایت سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران با تامل در آنچه مطلوب ایشان در خدمات این سازمان است و انعكاس آن در «نظام پیشنهادها» ما را در بهبود انجام وظایفمان یاری كنند.

 پیشنهاد خود را در اینجا وارد كنید.


همچنین مراجعان محترم سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران می توانند شكایات و انتقادات خود را از طریق روابط عمومی سازمان به اطلاع مسئولان مربوط برسانند:

  

ارتباط با اداره بازرسی و نظارت سازمان
تلفن: 81622720 9821+
ایمیل: Bazrasi@nlai.ir
صندوق پستی : 3693/15875

تاریخ ویرایش: 2021-03-14 14:49:44.0