مخازن بسته يک و دو

مخازن بسته یک و دو در طبقه منفی دو قرار گرفته و قریب به یک میلیون نسخه كتاب را در خود جای داده‌اند. این كتابها به صورت ترتیبی در قفسه‌ها مرتب شده اند و استفاده از آنها به كمک دستگاههای كتاب بر انجام می شود.

مخزن بسته سه و مخزن لاتین

این دو مخزن در طبقه منفی سه قرار دارند و همچون مخازن بسته یک و دو شامل كتابهای مختلفی در موضوعات گوناگون هستند و كتابهای آن توسط دستگاه كتاب بر به طبقه همكف ارسال می گردد.

تاریخ ویرایش: 2018-09-30 15:40:21.0