پژوهش    

سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران دارای 60 پست‌ هيأت‌ علمی مصوب‌ است‌ و به‌ لحاظ‌ قوانين‌ و مقررات‌ تابع‌ وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوری است‌.

 

 اهم‌ فعاليتهای پژوهشی سازمان

  • تدوين‌ استانداردهای لازم‌ برای انواع‌ كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی و نيز فعاليت های اين‌ حوزه‌
  • پديد آوردن‌ و تدوين‌ منابع‌ لازم‌ برای تسهيل‌ فعاليت های كتابداری و اطلاع رسانی كشور مثل‌ تدوين‌ سرعنوان های موضوعی فارسی، فهرست‌ مستند مشاهير، اصطلاحنامه ها، مارك‌ ايران‌، گسترش‌ رده‌های مربوط‌ به‌ ايران‌ و اسلام‌ و نظاير آن‌
  • سعی بر باروری و غنابخشی حوزه كتابداری و اطلاع رسانی كشور و تدوين‌ متون‌ پايه‌ و علمی
  • انتشار فصلنامه‌ علمی كتاب‌، تدوين‌ دايره المعارف‌ كتابداری و اطلاع رسانی، و انتشار كتاب‌ در اين‌ حوزه‌ علمی برای ايجاد تعامل‌ بين‌ متخصصان‌ و پويايی بيشتر اين‌ حوزه‌
  • انجام‌ پژوهش های كاربردی و بنيادی

 

طرح های پژوهشی پس‌ از تصويب‌ در شورای پژوهشی به‌ اجرا درمی آيند و از پژوهش هايی كه‌ در حوزه های كتابداری، اطلاع رسانی، ايران شناسی و اسلام شناسی باشند حمايت‌ می شود.

تاریخ ویرایش: 2018-09-25 14:36:14.0