تالار علوم انسانی

این تالار كه در طبقه 1+ و در ضلع غربی تالارها قرار دارد به‌ كتاب های‌ علوم‌ انسانی‌ اختصاص‌ داشته و در مخزن‌ آن‌ كتاب های‌ حوزه های‌ فلسفه‌، دین‌، روانشناسی‌، تاریخ‌، جغرافیا‌، ادبیات نگهداری‌ می‌شود. تعداد كتاب های موجود در تالار 17500نسخه و تعداد موجودی كتاب در مخزن بالغ بر 173000 نسخه است.

 

تاریخ ویرایش: 2018-09-15 11:53:52.0