شناسنامه شاخص های کلیدی عملکرد (kpi)

نرخ رشد ارزشیابی اسناد پوشش سالانه فیپا پوشش واسپاری نشر ملی یکساله پوشش فهرستنویسی اسناد ملی پوشش شبکه کتابخانه‌ها متوسط زمان ارائه خدمات کتابخانه‌ای متوسط زمان ارائه خدمات آرشیوی
عنوان شاخص: نرخ رشد ارزشیابی اسناد کد شاخص: KLA04 تاریخ تنظیم: ۱۳۹۷
تاریخ به‌روزرسانی: ۱۳۹۹
تعریف شاخص: سرعت رشد اسنادی که سالانه ارزشیابی(تعیین تکلیف) می‌شود.
هدف شاخص: با توجه به این موضوع که یکی از مهمترین ماموریت های‌ آرشیو ملی ارزشیابی (تعیین تکلیف) اسناد راکد دستگاه‌های دولتی است، این شاخص درصد رشد اسناد تعیین تکلیف شده نسبت به میانگین دوره سنجش را محاسبه می‌کند .
نوع شاخص: شاخص کلیدی عملکرد (KPI)
واحد مورد سنجش: صف
عنوان واحد مورد سنجش: اسناد ملی
صورت شاخص: (سنجش برگ ارزشیابی (امحا +انتقال) در سال هدف - میانگین تعداد برگ ارزشیابی دوره تعداد)
مخرج شاخص: میانگین تعداد برگ ارزشیابی در دوره سنجش
واحد اندازه‌گیری: درصد
منابع اصلی: سامانه‌های داخلی
تناوب جمع‌آوری: ماهانه
تناوب گزارش‌دهی: ماهانه، فصلی و سالانه
واحد مسئول ارائه شاخص: دفتر برنامه‌ریزی و نظارت
عنوان شاخص: پوشش سالانه فیپا کد شاخص: KLL02 تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵
تاریخ به‌روزرسانی: ۱۳۹۹
تعریف شاخص: درصد نشر ملی سالانه که حاوی شناسنامه فیپا است
هدف شاخص: با توجه به این موضوع که یکی از ماموریت‌های کتابخانه‌ ملی تخصیص شناسنامه فیپا برای انتشارات ملی است. این شاخص پوشش فیپا در نشر سالانه در پنجره واحد نشر را محاسبه می‌کند
نوع شاخص: شاخص کلیدی عملکرد (KPI)
واحد مورد سنجش: صف
عنوان واحد مورد سنجش: کتابخانه ملی
صورت شاخص: تعدادفیپای صادرشده درهرسال
مخرج شاخص: تعداد مجوز توزیع صادر شده در پنجره واحد نشر
واحد اندازه‌گیری: درصد
منابع اصلی: سامانه‌های داخلی
تناوب جمع‌آوری: ماهانه
تناوب گزارش‌دهی: ماهانه، فصلی و سالانه
واحد مسئول ارائه شاخص: دفتر برنامه‌ریزی و نظارت
عنوان شاخص: پوشش واسپاری نشر ملی یکساله کد شاخص: KLL01 تاریخ تنظیم: ۱۳۹۷
تاریخ به‌روزرسانی: ۱۳۹۹
تعریف شاخص: درصدی از نشر ملی که در طول سال انتشار هدف به کتابخانه ملی واگذار می‌شود
هدف شاخص: با توجه به این موضوع که یکی از ماموریت‌های کتابخانه‌های ملی حفظ مستندات مکتوب هر کشور است و براساس قانون واسپاری تمام ناشران موظفند دو نسخه از هر عنوان کتاب منتشر شده را به کتابخانه ملی بدهند این شاخص پوشش جمع‌آوری نشر ملی را محاسبه می‌کند
نوع شاخص: شاخص کلیدی عملکرد (KPI)
واحد مورد سنجش: صف
عنوان واحد مورد سنجش: کتابخانه ملی
صورت شاخص: عنوان کتابهای واسپاری شده در سال هدف
مخرج شاخص: آمارنشر ملی در سال هدف
واحد اندازه‌گیری: درصد
منابع اصلی: سامانه‌های داخلی
تناوب جمع‌آوری: ماهانه
تناوب گزارش‌دهی: ماهانه، فصلی و سالانه
واحد مسئول ارائه شاخص: دفتر برنامه‌ریزی و نظارت
عنوان شاخص: پوشش فهرست نویسی اسناد ملی کد شاخص: KLA05 تاریخ تنظیم: ۱۳۹۷
تاریخ به‌روزرسانی: ۱۳۹۹
تعریف شاخص: پوشش فهرست نویسی کل اسناد آرشیو ملی.
هدف شاخص: با توجه به این موضوع که یکی از مهم ترین ماموریت‌های‌ آرشیو ملی، تنظیم و توصیف اسناد آرشیوی جهت دسترسی پذیری پژوهشگران است، این شاخص میزان پوشش فهرست نویسی کل اسناد موجود در آرشیو ملی را محاسبه می‌کند
نوع شاخص: شاخص کلیدی عملکرد (KPI)
واحد مورد سنجش: صف
عنوان واحد مورد سنجش: اسناد ملی
صورت شاخص: تعداد اسناد فهرست نویسی شده در سطوح مختلف تاکنون
مخرج شاخص: تعداد کل اسناد موجود در مخازن آرشیوی
واحد اندازه‌گیری: درصد
منابع اصلی: سامانه‌های داخلی
تناوب جمع‌آوری: ماهانه
تناوب گزارش‌دهی: ماهانه، فصلی و سالانه
واحد مسئول ارائه شاخص: دفتر برنامه‌ریزی و نظارت
عنوان شاخص: پوشش شبکه کتابخانه ها کد شاخص: KLD07 تاریخ تنظیم: ۱۳۹۷
تاریخ به‌روزرسانی: ۱۳۹۹
تعریف شاخص: بررسی میران عضویت کتابخانه ها در سامانه شبکه کتابخانه ها می باشد.
هدف شاخص: پوشش حداکثری کتابخانه های سراسر کشور در سامانه شبکه کتاخانه ها
نوع شاخص: شاخص کلیدی عملکرد (KPI)
واحد مورد سنجش: صف
عنوان واحد مورد سنجش: دیجیتال
صورت شاخص: تعداد کتابخانه های عضو در شبکه کتابخانه ها
مخرج شاخص: تعداد کتابخانه ها در شابکا
واحد اندازه‌گیری: درصد
منابع اصلی: سامانه‌های داخلی
تناوب جمع‌آوری: ماهانه
تناوب گزارش‌دهی: ماهانه، فصلی و سالانه
واحد مسئول ارائه شاخص: دفتر برنامه‌ریزی و نظارت
عنوان شاخص: متوسط زمان ارائه خدمات کتابخانه ای کد شاخص: KLL03 تاریخ تنظیم: ۱۳۹۷
تاریخ به‌روزرسانی: ۱۳۹۹
تعریف شاخص: سرعت ارائه خدمات ارائه شده در تالار ها را محاسبه می کند
هدف شاخص: با توجه به این موضوع که یکی از ماموریت‌های کتابخانه‌ ملی ارائه خدمات هرچه بهتر و سریعتر کتابخانه ای است این شاخص میزان سرعت ارائه خدمت به مراجعین می پردازد.
نوع شاخص: شاخص کلیدی عملکرد (KPI)
واحد مورد سنجش: صف
عنوان واحد مورد سنجش: کتابخانه ملی
صورت شاخص: مجموع زمان پاسخگویی درخواست های مراجعین در سال هدف
مخرج شاخص: تعداد کل درخواست ها
واحد اندازه‌گیری: دقیقه
منابع اصلی: سامانه‌های داخلی
تناوب جمع‌آوری: ماهانه
تناوب گزارش‌دهی: ماهانه، فصلی و سالانه
واحد مسئول ارائه شاخص: دفتر برنامه‌ریزی و نظارت
عنوان شاخص: متوسط زمان ارائه خدمات آرشیوی کد شاخص: KLA06 تاریخ تنظیم: ۱۳۹۷
تاریخ به‌روزرسانی: ۱۳۹۹
تعریف شاخص: محاسبه متوسط زمان پاسخگویی به مراجعه کننده
هدف شاخص: با توجه به این موضوع که یکی از مهم ترین ماموریت‌های‌ آرشیو ملی اطلاع‌رسانی اسناد است، این شاخص متوسط زمان پاسخگویی به هر درخواست آرشیوی بابت رویت و اسکن اسناد مجاز را محاسبه می‌کند.
نوع شاخص: شاخص کلیدی عملکرد (KPI)
واحد مورد سنجش: صف
عنوان واحد مورد سنجش: اسناد ملی
صورت شاخص: مجموع زمان پاسخگویی درخواست های آرشیوی در سال هدف
مخرج شاخص: تعداد کل درخواست ها
واحد اندازه‌گیری: ساعت
منابع اصلی: سامانه‌های داخلی
تناوب جمع‌آوری: سالانه
تناوب گزارش‌دهی: سالانه
واحد مسئول ارائه شاخص: دفتر برنامه‌ریزی و نظارت
تاریخ ویرایش: 2022-01-15 10:40:04.0