دسترسی از طريق مترو
نزديكترين ايستگاه مترو به ساختمان های سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران ايستگاه مترو شهيد حقانی واقع در بزرگراه شهيد حقانی می باشد.

جهت رفاه حال مراجعين محترم به اين ساختمان ها سرويس های رفت و برگشت از ايستگاه مترو آماده می باشند.

تاریخ ویرایش: 2018-10-02 13:52:55.0