چگونگی شرکت در دوره ها

شما نيز اگر در يکي از حـوزه هـاي «کتابـداري و اطـلاع رسـاني» يـا «اسـنادي و آرشـيوي» فعاليت مي کنيد مي توانيد در بين دوره هاي متنوع و کاربردي اين سازمان که گزيده آن فهرست دوره ها آمده، بهترين گزينه ها را انتخاب کنيد، سپس درخواسـت خـود را بـه همـراه مشخصـات فردي( تلفـن، پسـت الکترونيـک، شـغل) بـه نشـاني education@nlai.ir و يـا بـه شـماره 26402974 و 88644097 نمابرنمائيد.

در صورتي که دوره آموزشي حضوري منتخب شما به حد نصاب برسـد، بـراي ثبـت نام قطعي، اعلام شرايط و تحويل مدارك با شما تماس گرفته خواهد شد. جهت کسـب اطلاعـات بيشتر با شماره تلفن هاي مسـتقيم 22903298 و غيرمسـتقيم 1- 2900270 و 22900280 (داخلي 2231 سرکار خانم خليلي) تماس حاصل فرماييد. اين دوره ها در ساعت اداري برگـزار خواهند شد و در پايان دوره براي افراد شرکت کننده گواهينامه معتبر صادر خواهد شد.
در صورتي که دوره آمـوزش الکترونيکـي منتخـب شـما پـس از ثبـت نـام اوليـه در سـایت http://lmsreg.nlai.ir به حد نصاب برسد به شما از طريق ايميل اطـلاع داده خواهـد شـد. 
جهـت کسب اطلاعات بيشـتر بـا شـمارة مسـتقيم 2640299 و يـا شـمارة مسـتقيم 1 -22900270 و يـا 22900280) داخلي 5270 و 5259 سرکار خانم سوهاني) تماس حاصل فرماييد.

تاریخ ویرایش: 2021-12-19 14:10:35.0