طرح های پژوهشی سال 97

عنوان طرح مجری نحوه انجام طرح وضعیت چکیده
پایگاه ملی اطلاعات پژوهشگران حوزه‌های تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی و علوم آرشیوی ایران زره ساز، محمد نامشخص درحال انجام
نقش ایران در تاسیس سازمان ملل لطيفی نيا، مهشيد نامشخص درحال انجام
بررسی کمی و کیفی عملکرد انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از سال 1316 تا 1396 صادق زاده، علی - اعظم نجفقلی نژاد نامشخص درحال انجام
دستنامه کاربردی مدیریت منابع دیجیتال زاد علیپور حافظی، سید مهدی نامشخص درحال انجام
شیوه‌نامه پست الکترونیکی (مدیریت نامه‌های الکترونیکی سازمانی) عزیزی، غلامرضا نامشخص درحال انجام

طرح های پژوهشی سال 1396

عنوان طرح مجری نحوه انجام طرح وضعیت چکیده
داده‌کاوی اطلاعات پايگاه داده رسا واقف زاده ، محمد حسین - سعیده اسلامی نامشخص درحال انجام
حداقل الزامات ذخیره‌سازی اسناد و مدارک الکترونیکی بر اساس استانداردهای بین‌المللی ضرغامی، زهرا نامشخص درحال انجام
طرح تحول و استراتژی طراحی مجدد میزهای مرجع و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نجفقلی نژاد، اعظم - علی صادق زاده وایقان نامشخص درحال انجام
سنجش کمی و کیفی دوره‌های آموزش الکترونیکی علوم آرشیوی با استفاده از فناوری الکترونیکی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی کرمی، مینا نامشخص درحال انجام
شناسایی عوامل مؤثر بر خودکارآمدی پژوهشی پژوهشگران سازمان اسناد و کتابخانه ملی به‌منظور ارائه راهکارهای تقویت آن قربانی، محبوبه نامشخص درحال انجام
امکان‌سنجی تأسیس انجمن کتابداران دین در ایران (اکدا) خانی پور، رضا نامشخص درحال انجام
ساماندهی و دسته بندی و انتشار نامه های شهید آیت ا... دکتر بهشتی حسینی بهشتی، محبوبه سادات نامشخص درحال انجام
تدوین 3 استاندارد با عناوین: 1. استاندارد بین‌المللی توصیف آرشیوی ISAD 2. ارزیابی پیاده‌سازی سامانه‌های مدیریت محتوا /مدیریت اسناد الکترونیکی ISO18829-2 و 3. اطلاعات و مستندات – عوامل فراداده‌ای (دبیزش)ISO15836-1 عزیزی، غلامرضا نامشخص درحال انجام
بررسی تاريخی و استنادی پيشينه رژيم حقوقی دريای مازندران (1228-1336) کنارودی، قربانعلی نامشخص درحال انجام
ویراست دوم اصطلاحنامه پزشکی خانم کازرانی نامشخص درحال انجام
ایجاد پایگاه های اطلاعاتی فراداده ای مخطوطات فارسی جهان معاونت پژوهش نامشخص درحال انجام

طرح های پژوهشی سال 1395

عنوان طرح مجری نحوه انجام طرح وضعیت چکیده
تدوین 12 استاندارد عزیزی، غلامرضا قراردادی درحال انجام